ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ - ContourTrace

ContourTrace
Copyright (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Даниел Кун

*** ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ***

ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР.

Тълкуване
————–

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат определени значения
при следните условия. Следните определения имат същия смисъл
значение, независимо от това дали са в единствено или в множествено число.

Определения
———–

За целите на това Споразумение за лиценз за краен потребител:

* Споразумение означава това Споразумение за лиценз на краен потребител, което представлява цялата
споразумение между Вас и Дружеството относно използването на
Приложение.

* Приложението (наричано "Софтуер" или "СОФТУЕР " в този
Споразумение) означава софтуерната програма, предоставена от Дружеството, изтеглена
от Вас към устройство, наречено ContourTrace

* Дружеството (наричано "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето" в този
Споразумение) се отнася до KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Constance.

* Съдържанието се отнася до съдържание като текст, изображения или друга информация, която
могат да бъдат публикувани, качвани, свързвани или предоставяни по друг начин от Вас,
независимо от формата на това съдържание.

* Страната се отнася до: Германия

* Устройство означава всяко устройство, което има достъп до приложението, като например
компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

* Услуги на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни,
информация, приложения и други продукти услуги), предоставяни от
трета страна, които могат да бъдат показвани, включвани или предоставяни от
Приложение.

* Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до или използва Приложението или
дружество или друго юридическо лице, от името на което това лице е
достъп до или използване на Заявлението, ако е приложимо.

1. ЛИЦЕНЗ

С получаването, отварянето на пакета с файлове и/или използването на ContourTrace ("Софтуер"), съдържащ този софтуер, вие се съгласявате, че това лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) е правно обвързващ и валиден договор и се съгласявате да бъдете обвързани с него. Вие се съгласявате да спазвате законите за интелектуална собственост и всички условия на това споразумение.

Освен ако не разполагате с друго лицензионно споразумение, подписано от Дружеството, използването на ContourTrace означава, че приемате това лицензионно споразумение и гаранция.

При спазване на условията на настоящото споразумение Дружеството ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз, без право на сублицензиране, за използване на ContourTrace в съответствие с настоящото споразумение и всяко друго писмено споразумение с Дружеството. Ние не ви прехвърляме правото на собственост върху ContourTrace, предоставеният ви лиценз не е продажба. Настоящото споразумение е обвързващо правно споразумение между Дружеството и купувачите или потребителите на ContourTrace.

Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с това Споразумение, премахнете ContourTrace от компютъра си сега и, ако е приложимо, незабавно ни върнете по пощата всички копия на ContourTrace и свързаната с него документация и опаковка, които притежавате.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ContourTrace и предоставеният тук лиценз не трябва да се копират, споделят, разпространяват, препродават, предлагат за препродажба, прехвърлят или сублицензират изцяло или частично, с изключение на това, че можете да направите едно копие само за архивни цели. За информация относно разпространението на ContourTrace се свържете с Нас.

3. ДОГОВОР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1 Използване

Вашият лиценз за използване на ContourTrace е ограничен до броя на закупените от вас лицензи. Нямате право да позволявате на други лица да използват, копират или оценяват копия на ContourTrace.

3.2 Ограничения за използване

Вие трябва да използвате ContourTrace в съответствие с всички приложими закони и не за незаконни цели. Без да се ограничава горепосоченото, използването, показването или разпространението на ContourTrace заедно с материали, които са порнографски, расистки, вулгарни, неприлични, клеветнически, обидни, насърчаващи омраза, дискриминиращи или показващи предразсъдъци въз основа на религия, етническо наследство, раса, сексуална ориентация или възраст, е строго забранено.

Всяко лицензирано копие на ContourTrace може да се използва на един компютър от един потребител. Използването на ContourTrace означава, че сте заредили, инсталирали или стартирали ContourTrace на компютър или подобно устройство. Ако инсталирате ContourTrace на многопотребителска платформа, сървър или мрежа, всеки отделен потребител на ContourTrace трябва да бъде лицензиран отделно.

Можете да направите едно копие на ContourTrace за целите на архивирането, при условие че имате инсталирано само едно копие на един компютър, използван от един човек. Други потребители нямат право да използват вашето копие на ContourTrace. Преотстъпването, сублицензирането, свързването в мрежа, продажбата или разпространението на копия на ContourTrace са строго забранени без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Преотстъпването, продажбата, споделянето, заемането, отдаването под наем, лизинга, заемането, свързването в мрежа или прехвърлянето на използването на ContourTrace е нарушение на настоящото споразумение. Ако лице, различно от вас, използва ContourTrace, регистриран на ваше име, независимо дали е по едно и също време или по различно време, то това е нарушение на настоящото Споразумение и вие носите отговорност за това нарушение!

3.3 Ограничение на авторските права

Този Софтуер съдържа материали, защитени с авторски права, търговски тайни, алгоритми и други материали, представляващи собственост. Нямате право и не се опитвате да модифицирате, да извършвате обратно инженерство, да разглобявате или декомпилирате ContourTrace. Също така не можете да създавате никакви производни произведения или други произведения, които се основават на или произлизат от ContourTrace изцяло или частично.

Името, логото и графичният файл на Дружеството, които представляват ContourTrace, не трябва да се използват по никакъв начин за популяризиране на продукти, разработени с ContourTrace. Дружеството запазва единствената и изключителна собственост върху всички права, титли и интереси във и върху ContourTrace и всички права на интелектуална собственост, свързани с него.

Законът за авторското право и разпоредбите на международните договори за авторско право защитават всички части на ContourTrace, продукти и услуги. Нито една програма, код, алгоритми, част, изображение, аудио извадка или текст не могат да бъдат копирани или използвани по какъвто и да е начин от потребителя, освен по предназначение в рамките на програмата за един потребител. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия документ, са запазени за Дружеството.

3.4 Ограничаване на отговорността

Вие ще обезщетите, предпазите и защитите Дружеството, неговите служители, агенти и дистрибутори от всички искове, производства, искания и разходи, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на Софтуера на Дружеството.

В никакъв случай (включително, но не само, в случай на небрежност) Дружеството, неговите служители, агенти или дистрибутори не носят отговорност за каквито и да било последващи, случайни, косвени, специални или наказателни щети (включително, но не само, щети от загуба на печалба, загуба на употреба, прекъсване на бизнеса, загуба на информация или данни, или имуществена загуба), във връзка с или произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение, ContourTrace или използването или невъзможността за използване на ContourTrace, или предоставянето, изпълнението или използването на всякакви други въпроси по настоящото Споразумение, независимо дали се основават на договор, деликт или друга теория, включително небрежност.

Цялата отговорност на Дружеството, без изключение, е ограничена до възстановяване на покупната цена на Софтуера от страна на клиента (максималната стойност е по-малката от сумата, платена от вас, и предложената цена на дребно, посочена от Дружеството) в замяна на връщане на продукта, всички копия, регистрационни документи и ръководства, както и всички материали, които представляват прехвърляне на лиценз от клиента обратно към Дружеството.

3.5 Гаранции

Освен ако не е изрично посочено в писмена форма, Дружеството не прави никакви изявления или гаранции по отношение на този Софтуер и изрично изключва всички други гаранции, изразени или подразбиращи се, устни или писмени, включително, без ограничение, всички подразбиращи се гаранции за търговско качество или годност за определена цел.

3.6 Управляващо право

Настоящото споразумение се урежда от приложимото право на Федерална република Германия. С настоящото Вие неотменимо се присъединявате и подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Федерална република Германия. Ако някоя от разпоредбите бъде счетена за незаконна, недействителна или по друг начин неприложима, тази разпоредба се счита за отделена от настоящия Лиценз и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

3.7 Прекратяване

Всяко неспазване на сроковете и условията на това споразумение ще доведе до автоматично и незабавно прекратяване на този лиценз. При прекратяване на този лиценз, предоставен в настоящия документ, по каквато и да е причина, Вие се съгласявате незабавно да прекратите използването на ContourTrace и да унищожите всички копия на ContourTrace, предоставени по силата на настоящото споразумение. Финансовите задължения, поети от вас, остават в сила и след изтичането на срока или прекратяването на този лиценз.

4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

ТОЗИ СОФТУЕР И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГО ФАЙЛОВЕ СЕ ПРОДАВАТ "ТАКИВА, КАКВИТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, КАКТО И БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. Тази декларация за отказ се отнася за всички файлове, генерирани и редактирани от ContourTrace.

5. СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Вие се съгласявате, че Дружеството може да събира и използва информация, събрана по какъвто и да е начин, като част от услугите по поддръжка на продукта, предоставени на Вас, ако има такива, свързани с ContourTrace. Дружеството може също така да използва тази информация, за да ви предоставя известия, които могат да бъдат полезни или интересни за вас.

6. Услуги на трети страни

Приложението може да показва, включва или предоставя съдържание на трети страни (включително данни, информация, приложения и други продукти услуги) или да предоставя връзки към уебсайтове или услуги на трети страни.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за Услугите на трети страни, включително за тяхната точност, пълнота, навременност, валидност, спазване на авторските права, законност, благоприличие, качество или друг техен аспект. Дружеството не поема и няма да носи каквато и да е отговорност пред Вас или друго физическо или юридическо лице за каквито и да е Услуги на трети страни.

Когато използвате приложението, трябва да спазвате приложимите условия за споразумение на трети страни. Услугите на трети страни и връзките към тях се предоставят единствено за Ваше улеснение и Вие получавате достъп до тях и ги използвате изцяло на свой риск и при спазване на Условията за ползване на тези трети страни.

Използваме услугата Back4App за съхранение на потребителски данни. С използването на ContourTrace вие се съгласявате, че използваме тази услуга на трета страна. Вие също така се съгласявате с Условията за ползване и Политиката за поверителност на Back4App, Inc:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Допълнителни условия и лицензи за услуги и софтуер на трети страни можете да намерите в инсталационния път на приложението в папката "Лицензионни споразумения". Списъкът е съставен според най-добрите ни познания и убеждения, но не гарантираме, че е актуален или пълен.

7. Актуализация и поддръжка

Дружеството предоставя актуализации и поддръжка на месечна база или при необходимост.

8. Подкрепа

Дружеството няма задължение за поддръжка на Приложението, нито да продължи да предоставя или актуализира което и да е от Приложението.

bg_BGBulgarian