Privacybeleid

De www.contourtrace.com website behoort tot KUHN SOLUTIONS. Daarom is de term ContourTrace kan hier ook worden gebruikt als synoniem voor KUHN SOLUTIONS.

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van KUHN SOLUTIONS een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van KUHN SOLUTIONS is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op KUHN SOLUTIONS van toepassing zijn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

KUHN SOLUTIONS heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd kwetsbaar zijn voor veiligheidsrisico's, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de KUHN SOLUTIONS is gebaseerd op de termen die de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) hanteert bij het uitvaardigen van de gegevensbeschermingsverordening (Data Protection Regulation). Ons privacybeleid moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen willen wij de gebruikte terminologie vooraf toelichten.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is, is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kan in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

 • h) Bewerker

  Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Onder ontvanger wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke vrijelijk gegeven indicatie van zijn of haar wensen voor het specifieke geval op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

KUHN OPLOSSINGEN
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Duitsland

Tel: +49 (0) 7531 717 24 12
E-mail: info@contourtrace.com
Website: https://contourtrace.com/

3. Cookies

De internetpagina's van KUHN SOLUTIONS maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan KUHN SOLUTIONS de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals gezegd, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze internetsite door de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt afgehandeld. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de KUHN SOLUTIONS verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de KUHN SOLUTIONS geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen, en (4) om de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de KUHN SOLUTIONS enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds, met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming, een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van de KUHN SOLUTIONS bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

6. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht van toegang

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  • het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene dit recht op toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene die persoonsgegevens verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 (1) DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) DS-GVO.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door de KUHN SOLUTIONS opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de KUHN SOLUTIONS zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door de KUHN SOLUTIONS openbaar zijn gemaakt, en ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO, zal KUHN SOLUTIONS redelijke maatregelen treffen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te compenseren, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij die andere verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de KUHN SOLUTIONS zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verlangen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de door de KUHN SOLUTIONS opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de KUHN SOLUTIONS zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Hij of zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR, heeft de betrokkene bovendien het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van KUHN SOLUTIONS.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De KUHN SOLUTIONS zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien de KUHN SOLUTIONS persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt bij KUHN SOLUTIONS tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal KUHN SOLUTIONS de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de KUHN SOLUTIONS voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Teneinde het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot een werknemer van KUHN SOLUTIONS of een andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

  De betrokkene kan het recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en verordening toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de KUHN SOLUTIONS passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De beheerder van de persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Facebook Ireland Ltd.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure krijgt Facebook te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar geeft, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment dat hij onze website oproept tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het oproepen van onze website af te melden bij zijn Facebook-account.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de overdracht van gegevens aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

9. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+

De controller heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die over het algemeen gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden geëxploiteerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Google+-knop automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende Google+-knop van Google te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ vindt u op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+-knop verzameld en door Google aan de desbetreffende Google+-account van de betrokkene toegewezen.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+ buttons activeert en zo een Google+1 aanbeveling indient, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens verder vast om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+-knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Indien een overdracht van persoonsgegevens aan Google niet gewenst is door de betrokkene, kan hij of zij deze overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Google+ account alvorens onze website op te roepen.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de knop Google+1 is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor privacykwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Het privacybeleid van het bedrijf is gebaseerd op het privacybeleid van LinkedIn Ierland.

Bij elke afzonderlijke opvraging van onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt LinkedIn te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-button activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij of zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website oproept.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn maakt verder gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Twitter

De controller heeft onderdelen van Twitter in deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Twitter-component ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure krijgt Twitter te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de aldus verzonden gegevens en informatie aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt gegevens en informatie van het Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij dit verhinderen door zich voor het oproepen van onze website bij zijn Twitter-account uit te loggen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Xing

De controller heeft onderdelen van Xing op deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Individuele gebruikers kunnen op Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Xing-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt Xing te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Delen", wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Xing op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Xing gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www.xing.com/privacy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Bovendien heeft Xing privacyverklaringen voor de XING Share-knop gepubliceerd op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van YouTube

De controller heeft onderdelen van YouTube in deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk, zodat zowel complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure krijgen YouTube en Google te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment dat hij onze website oproept tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene het doorgeven van deze informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij het doorgeven verhinderen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij onze website oproept.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

14. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor een levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker bij ons gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet worden geschaad. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47, tweede zin van de GDPR).

15. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

16. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de totstandkoming ervan.

17. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking.

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal per geval aan de betrokkene uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

18. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als Externe functionaris voor gegevensbescherming Bambergin samenwerking met de IT en gegevensbescherming advocaat Christian Solmecke.

 

Verdere toevoegingen aan het privacybeleid

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

SSL-codering

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven. Dit dient voor de toewijzing van het verzoek en de latere beantwoording ervan. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Na afronding van uw verzoek worden de persoonsgegevens automatisch gewist.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) op deze website. Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaard lettertype.

Het aanroepen van scriptbibliotheken of font-bibliotheken veroorzaakt automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en eventueel voor welke doeleinden - dat exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google kunt u zie het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Privacycentrum.

Voor gedetailleerde instructies over het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-productenklik dan hier.

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming: Daniel Kuhn

De privacyverklaring is gemaakt met behulp van privacyverklaring generator door activeMind AG.

nl_NLDutch