Политика за поверителност

Сайтът www.contourtrace.com Уебсайтът принадлежи на KUHN SOLUTIONS. Следователно терминът ContourTrace може да се използва тук и като синоним на KUHN SOLUTIONS.

Много се радваме на интереса ви към нашата компания. Защитата на данните е с особено висок приоритет за ръководството на KUHN SOLUTIONS. Използването на интернет страниците на KUHN SOLUTIONS е възможно без посочване на лични данни. Ако обаче субектът на данни иска да използва специални услуги на нашето предприятие чрез нашия уебсайт, може да се наложи обработка на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходима и няма правно основание за такава обработка, обикновено ще получим съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните и в съответствие с приложимите за KUHN SOLUTIONS специфични за страната разпоредби за защита на данните. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира обществеността за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това чрез тази декларация за защита на данните субектите на данни се информират за техните права.

KUHN SOLUTIONS, в качеството си на администратор на данни, е приложил множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълна защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Независимо от това предаването на данни по интернет винаги може да бъде уязвимо от рискове за сигурността, така че не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина всеки субект на данни е свободен да ни предаде личните си данни чрез алтернативни средства, например по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на KUHN SOLUTIONS се основава на термините, използвани от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) при издаването на Регламента за защита на данните (Регламент за защита на данните). Нашата политика за защита на личните данни трябва да бъде лесна за четене и разбиране както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали предварително да обясним използваната терминология.

В тази декларация за поверителност използваме следните термини, наред с други:

 • а) Лични данни

  Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу "субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 • б) Субект на данни

  Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора.

 • в) Обработка

  Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни със или без автоматични средства, като събиране, записване, организиране, архивиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • г) Ограничаване на обработката

  Ограничаването на обработката е маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка.

 • д) Профилиране

  Профилирането е всякакъв вид автоматизирана обработка на лични данни, която се състои в използването на такива лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с работата на това физическо лице, неговото икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или промяна на местоположението.

 • е) Псевдонимизация

  Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни да не могат повече да бъдат отнесени към конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се отнасят към идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 • ж) Администратор или лице, отговорно за обработката

  Администраторът или лицето, отговорно за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на личните данни. Когато целите и средствата на това обработване се определят от правото на Съюза или на държава членка, администраторът или конкретните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени в правото на Съюза или на държава членка.

 • з) Процесор

  Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 • i) Получател

  Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, на която се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в контекста на конкретна задача по разследване съгласно правото на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели.

 • й) Трета страна

  Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под пряката отговорност на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват личните данни.

 • к) Съгласие

  Съгласието е всяко свободно изразено желание за конкретния случай по информиран и недвусмислен начин, под формата на декларация или друг недвусмислен утвърдителен акт, с който субектът на данните изразява съгласието си с обработването на свързаните с него лични данни.

2. Име и адрес на администратора

Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, е:

KUHN SOLUTIONS
Даниел Кун
Schottenstraße 73
78462 Констанц
Германия

Тел: +49 (0) 7531 717 24 12
Електронна поща: info@contourtrace.com
Уебсайт: https://contourtrace.com/

3. Бисквитки

Интернет страниците на KUHN SOLUTIONS използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се подават и съхраняват в компютърната система чрез интернет браузър.

Многобройни интернет страници и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификатор на бисквитка. Идентификаторът на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Той се състои от низ от знаци, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат отнесени към конкретния интернет браузър, в който е запазена бисквитката. Това позволява на посетените интернет страници и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитка".

Чрез използването на "бисквитки" KUHN SOLUTIONS може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".

С помощта на "бисквитка" информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани според нуждите на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както вече беше споменато, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да се улесни използването на нашия интернет сайт от потребителите. Например, потребителят на уебсайт, който използва бисквитки, не трябва да въвежда отново данните си за достъп всеки път, когато посещава уебсайта, защото това се обработва от уебсайта и бисквитката, съхранена в компютърната система на потребителя. Друг пример е "бисквитката" на количка за пазаруване в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната количка за пазаруване чрез бисквитка.

Субектът на данни може да предотврати настройването на "бисквитки" от нашия уебсайт по всяко време чрез подходяща настройка на използвания интернет браузър и по този начин да възрази окончателно срещу настройването на "бисквитки". Освен това вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно във всички разпространени интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, е възможно не всички функции на нашия уебсайт да могат да се използват пълноценно.

4. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на KUHN SOLUTIONS събира редица общи данни и информация при всяко извикване на уебсайта от субект на данни или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Могат да се събират следните данни: (1) видовете и версиите на използвания браузър, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който системата за достъп достига до нашия уебсайт (т.нар. референт), (4) под-уебсайтовете, които са достъпни чрез системата за достъп на нашия уебсайт, (5) датата и часа на достъпа до уебсайта, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, които служат за предотвратяване на опасност в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

Когато използва тези общи данни и информация, KUHN SOLUTIONS не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима (1) за правилното предоставяне на съдържанието на нашия уебсайт, (2) за оптимизиране на съдържанието на нашия уебсайт и рекламата за него, (3) за осигуряване на дългосрочна функционалност на нашите информационно-технологични системи и технологията на нашия уебсайт и (4) за предоставяне на информация на правоприлагащите органи, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Ето защо KUHN SOLUTIONS анализира анонимно събраните данни и информация, от една страна, и от друга страна, с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие, за да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни от лог-файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

5. Възможност за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът на KUHN SOLUTIONS съдържа правни изисквания, които позволяват бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако даден субект на данни се свърже с администратора по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данни, ще бъдат съхранени автоматично. Такива лични данни, предадени доброволно от субекта на данните на администратора, ще бъдат съхранени за целите на обработката или за връзка със субекта на данните. Тези лични данни не се разкриват на трети страни.

6. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода от време, необходим за постигане на целта на съхранението или когато това е предвидено в европейска директива и регламент или друг законодател в закони или подзаконови актове, които се прилагат спрямо администратора.

Ако целта на съхранението престане да се прилага или ако изтече срокът за съхранение, предвиден от европейската директива и регламент на Maker или друг компетентен законодател, личните данни ще бъдат рутинно блокирани или изтрити в съответствие със законовите разпоредби.

7. Права на субекта на данни

 • а) Право на потвърждение

  Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейската директива и регламент, да получи потвърждение от администратора дали се обработват лични данни, свързани с него. Ако субектът на данните желае да упражни това право на потвърждение, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • б) Право на достъп

  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и регламент, да получи по всяко време от администратора безплатно информация за съхраняваните за него лични данни и копие от тази информация. Освен това Органът по европейската директива и регламент е предоставил на субекта на данните достъп до следната информация:

  • целите на обработката
  • категориите обработвани лични данни
  • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално в случай на получатели в трети държави или международни организации
  • когато е възможно, планираната продължителност, за която ще се съхраняват личните данни, или, ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност
  • съществуването на право да получат коригиране или изтриване на лични данни, които ги засягат, или да получат ограничаване на обработването от администратора, или право на възражение срещу такова обработване
  • наличието на право на обжалване пред надзорен орган.
  • ако личните данни не са събрани от субекта на данните: Всяка налична информация за произхода на данните
  • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, съгласно член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи - смислена информация за използваната логика, обхвата и планираните последици от това обработване за субекта на данните

  Освен това субектът на данни има право на информация дали личните данни са били предадени на трета държава или на международна организация. Ако случаят е такъв, субектът на данните има право да получи информация за подходящите гаранции във връзка с прехвърлянето.

  Ако субектът на данни желае да упражни това право на достъп, той може по всяко време да се свърже със служител на администратора.

 • в) Право на коригиране

  Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейската директива и регламент, да поиска незабавно коригиране на неточните лични данни, които го засягат. Освен това субектът на данни има право, като се вземат предвид целите на обработката, да поиска попълване на непълните лични данни, включително чрез допълнителна декларация.

  Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • г) Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

  Всеки субект на данни, засегнат от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и регламент, да получи от администратора незабавно изтриване на личните данни, които го засягат, когато е налице едно от следните основания и доколкото обработването не е необходимо:

  • Личните данни са били събрани или обработени по друг начин за такива цели, за които вече не са необходими.
  • Субектът на данните оттегля съгласието, на което се е основавала обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработката.
  • Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от DS-GVO и няма надделяващи законни основания за обработването, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно чл. 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ DS-GVO.
  • Личните данни са били обработени незаконосъобразно.
  • Изтриването на личните данни е необходимо за спазването на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
  • Личните данни са събрани във връзка с услуги на информационното общество, предлагани съгласно член 8, параграф 1 от DS-GVO.

  Ако някоя от горепосочените причини е приложима и субектът на данните желае да поиска изтриване на личните данни, съхранявани от KUHN SOLUTIONS, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на KUHN SOLUTIONS ще се погрижи за незабавното изпълнение на искането за изтриване.

  Ако личните данни са били публично оповестени от KUHN SOLUTIONS, и нашата компания като администратор съгласно чл. 17, ал. 1 DS-GVO, KUHN SOLUTIONS прилага разумни мерки, включително технически мерки, за да компенсира другите администратори на данни за обработването на публикуваните лични данни, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, за да информира субекта на данните, че е поискал от тези други администратори на данни да изтрият всички връзки към личните данни или копия или реплики на личните данни, освен ако обработването е необходимо. Служителят на KUHN SOLUTIONS ще уреди необходимото в отделни случаи.

 • д) Право на ограничаване на обработката

  Всеки субект на данни, засегнат от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейските директиви и регламенти, да получи от администратора ограничаване на обработката, когато е изпълнено едно от следните условия:

  • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
  • Обработката е незаконна, субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването на личните данни.
  • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните се нуждае от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и все още не е ясно дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.

  Ако е изпълнено някое от горепосочените условия и субектът на данни желае да поиска ограничаване на личните данни, съхранявани от KUHN SOLUTIONS, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на KUHN SOLUTIONS ще уреди ограничаването на обработката.

 • е) Право на преносимост на данните

  Всеки субект на данни, засегнат от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейските директиви и регламенти, да получи личните данни, които го засягат и които са били предоставени от субекта на данни на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Той или тя също така има право да предаде тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора, на когото са били предоставени личните данни, при условие че обработването се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и че обработването се извършва с автоматични средства, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора.

  Освен това, когато упражнява правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД, субектът на данните има право да поиска личните данни да бъдат прехвърлени директно от един администратор на друг администратор, когато това е технически осъществимо и при условие че това не засяга неблагоприятно правата и свободите на други физически лица.

  За да упражни правото си на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже с всеки служител на KUHN SOLUTIONS.

 • ж) Право на възражение

  Всеки субект на данни, засегнат от обработването на лични данни, има правото, предоставено от европейските директиви и регламенти, да възрази по всяко време, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, извършено на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от DS-GVO. Това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

  KUHN SOLUTIONS няма да обработва повече личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  Ако KUHN SOLUTIONS обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработката на лични данни, обработвани за такъв маркетинг. Това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните възрази пред KUHN SOLUTIONS срещу обработването за целите на директния маркетинг, KUHN SOLUTIONS повече няма да обработва личните данни за тези цели.

  Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се извършва от KUHN SOLUTIONS за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента за защита на данните, освен ако това обработване е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес.

  За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се обърне директно към всеки служител на KUHN SOLUTIONS или друг служител. Субектът на данните може също така, във връзка с използването на услуги на информационното общество, независимо от Директива 2002/58/ЕО, да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

  Субектът на данните може да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

 • з) Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране

  Всеки субект на данни, засегнат от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и регламент, да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за него или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако решението (1) е необходимо за сключването на, или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора, или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и това право съдържа подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

  Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) се взема с изричното съгласие на субекта на данните, KUHN SOLUTIONS прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, които включват най-малко правото на субекта на данните да получи участие от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

  Ако субектът на данните желае да упражни правата си във връзка с автоматизираните решения, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

 • i) Право на оттегляне на съгласието съгласно законодателството за защита на данните

  Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейската директива и регламент, да оттегли съгласието си за обработката на лични данни по всяко време.

  Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

8. Политика за поверителност при използването и прилагането на Facebook

Администраторът е интегрирал компоненти на компанията Facebook на този уебсайт. Facebook е социална мрежа

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват и взаимодействат помежду си във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за споделяне на мнения и опит или дава възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с компанията информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мрежа да създават лични профили, да качват снимки и да се свързват в мрежа чрез искания за приятелство, наред с други функции.

Оперативната компания на Facebook е Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Администраторът на лични данни, ако субектът на данните живее извън САЩ или Канада, е Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Facebook Ireland Ltd.

При всяко извикване на някоя от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора, на която е интегриран компонент на Facebook (плъгин на Facebook), интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се подканва от съответния компонент на Facebook да изтегли от Facebook представяне на съответния компонент на Facebook. Пълен преглед на всички плъгини на Facebook можете да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. В рамките на тази техническа процедура Facebook получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престой на съответния субект на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на Facebook и се присвоява от Facebook към съответния Facebook акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данните активира някой от интегрираните в нашия уебсайт бутони на Facebook, например бутона "Like" (Харесвам), или ако субектът на данните направи коментар, Facebook присвоява тази информация към личния потребителски профил на субекта на данните във Facebook и съхранява тези лични данни.

Facebook винаги получава информация чрез компонента на Facebook, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху компонента на Facebook или не. Ако субектът на данните не желае такова предаване на тази информация на Facebook, той може да предотврати предаването, като излезе от профила си във Facebook, преди да извика нашия уебсайт.

Политиката за данните, публикувана от Facebook, която е достъпна на адрес https://de-de.facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Тя също така обяснява какви възможности за настройка предлага Facebook за защита на личните данни на субекта на данни. Освен това са налични различни приложения, които дават възможност да се потисне предаването на данни към Facebook. Такива приложения могат да се използват от субекта на данните, за да се преустанови предаването на данни към Facebook.

9. Политика за поверителност при използването и прилагането на Google+

Администраторът е интегрирал бутона Google+ като компонент на този уебсайт. Google+ е така наречената социална мрежа. Социалната мрежа е социално място за срещи, функциониращо в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за споделяне на мнения и опит или дава възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с компанията информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да създават лични профили, да качват снимки и да се свързват в мрежа чрез заявки за приятелство, наред с други функции.

Операторът на Google+ е Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко извикване на една от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора, на която е интегриран бутон Google+, интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се подканва от съответния бутон Google+ да изтегли от Google представяне на съответния бутон Google+. Като част от този технически процес Google получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ е достъпна на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данни е влязъл в Google+ по същото време, Google разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данни при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни и за цялата продължителност на съответния престой на нашия уебсайт. Тази информация се събира от бутона Google+ и се присвоява от Google към съответния профил в Google+ на субекта на данните.

Ако субектът на данни активира един от бутоните за Google+, интегрирани в нашия уебсайт, и по този начин изпрати препоръка в Google+1, Google присвоява тази информация към личния потребителски профил в Google+ на субекта на данни и съхранява тези лични данни. Google съхранява препоръката в Google+1 на субекта на данните и я прави публично достъпна в съответствие с условията, приети от субекта на данните в тази връзка. Препоръката в Google+1, направена от субекта на данните на този уебсайт, впоследствие ще бъде съхранявана и обработвана заедно с други лични данни, като например името на профила в Google+1, използван от субекта на данните, и снимката, съхранена в този профил, в други услуги на Google, например в резултатите от търсачката на Google, в профила на субекта на данните в Google или на други места, например на уебсайтове или във връзка с реклами. Освен това Google може да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранявани от Google. Google допълнително записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Google винаги получава информация чрез бутона Google+, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно в Google+ в момента на извикване на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху бутона Google+ или не.

Ако субектът на данните не желае предаване на лични данни на Google, той може да предотврати това предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да се обърне към нашия уебсайт.

Допълнителна информация и приложимата политика за поверителност на Google можете да намерите на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Допълнителни указания от Google относно бутона Google+1 можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Политика за поверителност при използването и прилагането на LinkedIn

Контролерът е интегрирал компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани лица използват LinkedIn в повече от 200 държави. Това прави LinkedIn понастоящем най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уебсайтове в света.

Оперативната компания на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани с поверителността извън САЩ, отговаря LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Политиката за поверителност на компанията се основава на политиката за поверителност на LinkedIn Ирландия.

При всяко отделно изтегляне на нашия уебсайт, който е оборудван с компонент на LinkedIn (плъгин на LinkedIn), този компонент кара браузъра, използван от субекта на данни, да изтегли съответното представяне на компонента от LinkedIn. Допълнителна информация за плъгините на LinkedIn можете да намерите на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. Като част от тази техническа процедура LinkedIn получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данни е влязъл в LinkedIn едновременно, LinkedIn разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данни при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни и за цялата продължителност на съответния престой на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на LinkedIn и се присвоява от LinkedIn към съответния акаунт в LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данните активира бутон на LinkedIn, интегриран в нашия уебсайт, LinkedIn присвоява тази информация към личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данните и съхранява тези лични данни.

LinkedIn винаги получава информация чрез компонента на LinkedIn, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно в LinkedIn по време на извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху компонента на LinkedIn или не. Ако субектът на данните не желае такова предаване на тази информация към LinkedIn, той може да предотврати предаването, като излезе от профила си в LinkedIn, преди да извика нашия уебсайт.

LinkedIn предлага възможност да се отпишете от имейл съобщения, SMS съобщения и таргетирани реклами, както и да управлявате настройките на рекламите на адрес https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Освен това LinkedIn използва партньори като Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да задават бисквитки. Такива бисквитки могат да бъдат отхвърлени на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политиката за бисквитките на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Политика за поверителност при използването и прилагането на Twitter

Контролерът е интегрирал компоненти на Twitter в този уебсайт. Twitter е многоезична публично достъпна услуга за микроблогове, в която потребителите могат да публикуват и разпространяват т.нар. туитове, т.е. кратки съобщения, ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всеки, включително за хора, които не са регистрирани в Twitter. Туитовете обаче се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователите са други потребители на Twitter, които следват туитовете на даден потребител. Освен това Twitter дава възможност да се обръщате към широка аудитория чрез хаштагове, връзки или ретуитове.

Оперативното дружество на Twitter е Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

При всяко извикване на една от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора, на която е интегриран компонент на Twitter (бутон на Twitter), интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се кара от съответния компонент на Twitter да изтегли от Twitter представяне на съответния компонент на Twitter. Допълнителна информация за бутоните на Twitter можете да намерите на адрес https://about.twitter.com/de/resources/buttons. В рамките на тази техническа процедура Twitter получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. Целта на интегрирането на компонента на Twitter е да се даде възможност на нашите потребители да разпространяват съдържанието на този уебсайт, да направят този уебсайт известен в дигиталния свят и да увеличат броя на посетителите ни.

Ако субектът на данните е влязъл в Twitter едновременно, Twitter разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и за целия период на престой на съответния субект на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на Twitter и се присвоява от Twitter към съответния акаунт в Twitter на субекта на данните. Ако субектът на данните активира един от бутоните на Twitter, интегрирани в нашия уебсайт, данните и информацията, предадени по този начин, ще бъдат отнесени към личния потребителски акаунт в Twitter на субекта на данните и ще бъдат съхранени и обработени от Twitter.

Twitter получава данни и информация от потребителския акаунт в Twitter на субекта на данните.

Twitter винаги получава информация чрез компонента на Twitter, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно в Twitter по време на извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху компонента на Twitter или не. Ако субектът на данни не желае тази информация да бъде предавана на Twitter, той може да предотврати предаването, като излезе от своя Twitter акаунт, преди да посети нашия уебсайт.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са достъпни на адрес https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Политика за поверителност при използването и прилагането на Xing

Контролерът е интегрирал компоненти на Xing в този уебсайт. Xing е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Отделните потребители могат да създадат свой личен профил в Xing. Компаниите могат например да създават фирмени профили или да публикуват оферти за работа в Xing.

Оперативното дружество на Xing е XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Хамбург, Германия.

При всяко извикване на някоя от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора, на която е интегриран компонент на Xing (приставка на Xing), интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данни автоматично се кара от съответния компонент на Xing да изтегли от Xing представяне на съответния компонент на Xing. Допълнителна информация за приставките на Xing може да бъде намерена на адрес https://dev.xing.com/plugins. Като част от тази техническа процедура Xing получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данни е влязъл в Xing едновременно, Xing разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данни всеки път, когато субектът на данни се обади на нашия уебсайт, и за целия период на престой на съответния субект на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на Xing и се разпределя от Xing към съответния профил в Xing на субекта на данните. Ако субектът на данните активира един от бутоните на Xing, интегрирани в нашия уебсайт, например бутона "Сподели", Xing присвоява тази информация към личния потребителски акаунт в Xing на субекта на данните и съхранява тези лични данни.

Xing винаги получава информация чрез компонента Xing, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл в Xing едновременно с извикването на нашия уебсайт; това става независимо дали субектът на данни е кликнал върху компонента Xing или не. Ако субектът на данните не желае тази информация да бъде предадена на Xing, той може да предотврати предаването, като излезе от своя профил в Xing, преди да влезе в нашия уебсайт.

Политиката за поверителност, публикувана от Xing, която е достъпна на адрес https://www.xing.com/privacy, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Xing. Освен това Xing е публикувала уведомления за поверителност за бутона XING Share на адрес https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Политика за поверителност при използването и прилагането на YouTube

Контролерът е интегрирал компоненти на YouTube в този уебсайт. YouTube е интернет видеопортал, който позволява на издателите на видеоклипове да ги публикуват безплатно, а на други потребители да ги гледат, оценяват и коментират, също безплатно. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоклипове, поради което чрез интернет портала може да се получи достъп както до цялостни филми и телевизионни предавания, така и до музикални клипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители.

Оперативното дружество на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко извикване на някоя от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора, на която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип от YouTube), интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данните автоматично се кара от съответния компонент на YouTube да изтегли от YouTube представяне на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на адрес https://www.youtube.com/yt/about/de/. В рамките на тази техническа процедура YouTube и Google получават информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данни е влязъл в YouTube по същото време, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данни, като извиква подстраница, която съдържа видеоклип от YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния акаунт в YouTube на субекта на данните.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента на YouTube, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно в YouTube по време на извикването на нашия уебсайт; това се случва независимо дали субектът на данни е кликнал върху видеоклип в YouTube или не. Ако субектът на данните не желае такова предаване на тази информация на YouTube и Google, той може да предотврати предаването, като излезе от своя акаунт в YouTube, преди да посети нашия уебсайт.

Политиката за поверителност, публикувана от YouTube, която е достъпна на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

14. Правно основание за обработката

Чл. 6 I, буква a DS-GVO служи на нашата компания като правно основание за операции по обработване, при които получаваме съгласие за конкретна цел на обработване. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, както е например при операции по обработване, които са необходими за доставка на стоки или предоставяне на друга услуга или възнаграждение, обработването се основава на чл. 6 I, буква б DS-GVO. Същото важи и за такива операции по обработване, които са необходими за изпълнението на преддоговорни мерки, например в случаите на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако нашето дружество е субект на правно задължение, по силата на което става необходима обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6 I, буква в DS-GVO. В редки случаи обработката на лични данни може да стане необходима за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител бъде наранен в нашите помещения и в резултат на това неговото име, възраст, данни за здравното му осигуряване или друга жизненоважна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6 I, буква г DS-GVO.
И накрая, операциите по обработка могат да се основават на чл. 6 I буква е DS-GVO. Операциите по обработване, които не са обхванати от някое от горепосочените правни основания, се основават на това правно основание, ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашето дружество или на трета страна, при условие че интересите, основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество. Такива операции по обработване са ни разрешени, по-специално защото са изрично посочени от европейския законодател. В тази връзка той е на мнение, че легитимен интерес може да се приеме, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, второ изречение от ОРЗД).

15. Легитимни интереси при обработването, преследвани от администратора или трета страна

Ако обработката на лични данни се основава на член 6, първа алинея, буква е от DS-GVO, нашият легитимен интерес е осъществяването на нашата дейност в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

16. Продължителност на съхранението на личните данни

Критерият за продължителността на съхранението на личните данни е съответният законоустановен период на съхранение. След изтичането на периода съответните данни ще бъдат рутинно изтрити, при условие че вече не са необходими за изпълнението на договора или за започването на договора.

17. Законови или договорни изисквания за предоставяне на личните данни; необходимост за сключване на договора; задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможни последици от непредоставянето им

Бихме искали да ви информираме, че предоставянето на лични данни понякога се изисква по закон (напр. данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (напр. информация за договорния партньор).
За да сключим договор, понякога може да се наложи субектът на данни да ни предостави лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Например субектът на данните е длъжен да ни предостави лични данни, ако нашето дружество сключи договор с него. Непредоставянето на личните данни би означавало, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен.
Преди да предостави лични данни от субекта на данните, той трябва да се свърже с някой от нашите служители. Нашият служител ще обясни на субекта на данните за всеки отделен случай дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали съществува задължение за предоставяне на личните данни и какви биха били последиците от непредоставянето на личните данни.

18. Съществуване на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Тази декларация за защита на данните е създадена от генератора на декларацията за защита на данните на DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, който действа като Външно длъжностно лице по защита на данните Бамберг, в сътрудничество с Адвокат по информационни технологии и защита на данните Кристиан Солмеке.

 

Допълнителни допълнения към политиката за поверителност

SSL криптиране

За да защитим сигурността на вашите данни по време на предаването им, използваме най-съвременните методи за криптиране (напр. SSL) чрез HTTPS.

SSL криптиране

Форма за контакт

Ако се свържете с нас по имейл или чрез формуляр за контакт във връзка с въпроси от какъвто и да е вид, вие ни давате доброволното си съгласие за целите на осъществяване на контакт с вас. За тази цел е необходимо да предоставите валиден адрес на електронна поща. Това служи за възлагане на запитването и последващия отговор на същото. Предоставянето на допълнителни данни не е задължително. Предоставената от вас информация ще бъде съхранявана с цел обработка на заявката и за евентуални последващи въпроси. След приключване на искането ви личните данни ще бъдат автоматично изтрити.

Използване на библиотеки за скриптове (Google Web Fonts)

За да показваме съдържанието си правилно и по графично привлекателен начин в различните браузъри, използваме библиотеки за скриптове и шрифтове, като например Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) на този уебсайт. Уеб шрифтовете на Google се прехвърлят в кеша на браузъра ви, за да се избегне многократно зареждане. Ако браузърът не поддържа Google Web Fonts или не позволява достъп, съдържанието ще бъде показано със стандартен шрифт.

Извикването на библиотеки за скриптове или библиотеки за шрифтове автоматично задейства връзка с оператора на библиотеката. Теоретично е възможно - но понастоящем не е ясно дали и евентуално за какви цели - операторите на съответните библиотеки да събират данни.

Политиката за поверителност на библиотечния оператор Google можете да намерите тук: https://www.google.com/policies/privacy/

Използване на Google Maps

Този уебсайт използва Google Maps API за визуално показване на географска информация. Когато използва Google Maps, Google също така събира, обработва и използва данни за използването на функциите на картата от посетителите. За повече информация относно обработката на данни от Google можете да вижте политиката за поверителност на Google. Там можете да промените и личните си настройки за поверителност в Центъра за поверителност.

За подробни инструкции за управление на собствените ви данни във връзка с продукти на Google, моля, кликнете тук.

Промяна в нашата политика за поверителност

Запазваме си правото да адаптираме тази политика за поверителност, така че тя винаги да отговаря на действащите законови изисквания, или да въвеждаме промени в нашите услуги в политиката за поверителност, например при въвеждането на нови услуги. Тогава новата политика за поверителност ще се прилага при следващото ви посещение.

Въпроси към длъжностното лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, напишете ни имейл или се свържете директно с лицето, което отговаря за защитата на данните в нашата организация: Даниел Кун

Разширението на декларацията за поверителност е създадено с помощта на генератор на декларация за поверителност от activeMind AG.

bg_BGBulgarian