Gizlilik Politikası

Bu www.contourtrace.com web sitesi KUHN SOLUTIONS'a aittir. Bu nedenle, terim ContourTrace burada KUHN SOLUTIONS ile eşanlamlı olarak da kullanılabilir.

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok memnunuz. Veri koruma, KUHN SOLUTIONS yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. KUHN SOLUTIONS'ın internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla kuruluşumuzun özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve KUHN SOLUTIONS için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla kuruluşumuz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak KUHN SOLUTIONS, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları her zaman güvenlik risklerine karşı savunmasız olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

KUHN SOLUTIONS'ın veri koruma beyanı, Avrupa Veri Koruma Denetmeni (EDPS) tarafından Veri Koruma Yönetmeliği (Veri Koruma Yönetmeliği) yayınlanırken kullanılan terimlere dayanmaktadır. Gizlilik politikamız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için olduğu kadar kamuoyu için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak istiyoruz.

Bu gizlilik bildiriminde diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a) Kişisel veriler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

 • b) Veri sahibi

  Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişidir.

 • c) İşleme

  İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.

 • d) İşlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil Oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için bu tür kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin her türlü otomatik işlemidir.

 • f) Takma adlandırma

  Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir.

 • g) Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi

  Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organdır. Söz konusu işleme amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında sağlanabilir.

 • h) İşlemci

  İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma görevi bağlamında kişisel verileri alabilecek olan kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

 • j) Üçüncü taraf

  Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili olan kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

 • k) Rıza

  Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği bir beyan veya başka herhangi bir açık olumlu eylem biçiminde, belirli bir durum için isteklerini bilinçli ve açık bir şekilde özgürce belirtmesidir.

2. Kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında kontrolör

KUHN ÇÖZÜMLERİ
Daniel Kuhn
Raitenaugasse 6
78462 Konstanz
Almanya

Tel: +49 (0) 7531/8042269
E-posta: info@contourtrace.com
Web sitesi: https://contourtrace.com/

3. Çerezler

KUHN SOLUTIONS'ın internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde dosyalanan ve depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda İnternet sayfası ve sunucusu çerez kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların, çerezin kaydedildiği belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sayfalarının ve sunucularının, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde KUHN SOLUTIONS, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların İnternet sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından ele alınır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, zaten ayarlanmış olan çerezler, bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın İnternet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

KUHN SOLUTIONS web sitesi, web sitesinin bir veri konusu veya otomatik sistem tarafından her çağrılmasıyla bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) erişim sistemi aracılığıyla web sitemizden erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, KUHN SOLUTIONS veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, KUHN SOLUTIONS, bir yandan anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri analiz eder ve diğer yandan, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlar. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

KUHN SOLUTIONS'ın web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve aynı zamanda sözde elektronik postanın (e-posta adresi) genel bir adresini içeren yasal gereklilikleri içerir. Bir veri konusu, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu kullanarak denetleyiciyle iletişime geçerse, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanacaktır. Bir veri sahibi tarafından kontrolöre gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi söz konusu değildir.

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işleyecek ve saklayacaktır.

Saklama amacının geçerliliğini yitirmesi veya Avrupa Direktifi ve Yönetmelik Yapıcı veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

7. Veri sahibinin hakları

 • a) Teyit hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden onay alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu teyit hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • b) Erişim hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, kendisi hakkında saklanan kişisel verilerle ilgili bilgileri ve bu bilgilerin bir kopyasını kontrolörden istediği zaman ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımıştır:

  • işleme amaçları
  • işlenen kişisel veri kategorileri
  • özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri
  • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bunun mümkün olmaması halinde bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler
  • kendileriyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ya da kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
  • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
  • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması halinde: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi
  • GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

  Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi ayrıca aktarımla bağlantılı olarak uygun güvenceler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

  Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

  Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri sahibi, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması halinde, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler, artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  • Veri sahibi, DS-GVO Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz eder. 21 (1) DS-GVO ve işleme için ağır basan meşru gerekçelerin bulunmaması veya veri sahibinin Madde 21 (2) uyarınca işlemeye itiraz etmesi. 21 (2) DS-GVO.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
  • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8(1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi KUHN SOLUTIONS tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. KUHN SOLUTIONS çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler KUHN SOLUTIONS tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz Madde 17 uyarınca kontrolör olarak. 17 Para. 1 DS-GVO uyarınca, KUHN SOLUTIONS, veri sahibine, diğer veri kontrolörlerinden kişisel verilerle ilgili tüm bağlantıları veya kişisel verilerin kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiğini bildirmek amacıyla, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi için diğer veri kontrolörlerini telafi etmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemleri uygulayacaktır. KUHN SOLUTIONS çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili her veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Kontrolörün işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacı vardır.
  • Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmiştir ve kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığı henüz net değildir.

  Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi KUHN SOLUTIONS tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. KUHN SOLUTIONS çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Tüzükleri tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta elde etme hakkına sahiptir. Ayrıca, işleme faaliyetinin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işleme faaliyetinin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olmadığı sürece otomatik yollarla gerçekleştirilmesi koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin söz konusu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahiptir.

  Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olması ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

  Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi herhangi bir zamanda KUHN SOLUTIONS'ın herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz etme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili her veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından tanınan, DS-GVO Madde 6(1)(e) veya (f)'ye dayanarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

  KUHN SOLUTIONS, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

  KUHN SOLUTIONS kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, ilgili kişi bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi KUHN SOLUTIONS'a doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederse, KUHN SOLUTIONS artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, KUHN SOLUTIONS tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya Veri Koruma Yönetmeliği Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlar için gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

  İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi doğrudan KUHN SOLUTIONS'ın herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta özgürdür.

  İlgili kişi, teknik özellikler kullanılarak otomatikleştirilmiş prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanabilir.

 • h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisi ile ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir, ancak karar (1) sözleşmenin imzalanması için gerekli olmadıkça, veya veri sahibi ile kontrolör arasındaki bir sözleşmenin ifası veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından izin verilmesi ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerini korumaya yönelik uygun tedbirler içermesi veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanması.

  Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, KUHN SOLUTIONS, veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alacaktır; bu önlemler arasında en azından veri sahibinin denetleyici tarafında yer almasını sağlama, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı yer alır.

  Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan kişisel verilerin işlenmesine verdiği onayı istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

  Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

8. Facebook kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır

Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeri, genellikle kullanıcıların sanal alanda birbirleriyle iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Facebook, diğer özelliklerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Bir veri sahibi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin denetleyicisi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Facebook Ireland Ltd.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili Facebook bileşeni tarafından Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmesi istenir. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Facebook, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook, ilgili kişinin web sitemizi her arayışında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri sahibinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin "Beğen" düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Facebook'ta oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin Facebook'a aktarılması veri sahibi tarafından istenmiyorsa, web sitemizi çağırmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden erişilebilen veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklamaktadır. Buna ek olarak, Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

9. Google+ kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, Google+ düğmesini bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Google+, diğer özelliklerin yanı sıra sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Google+'ın işletmeci şirketi Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesinin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından, ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak Google'dan ilgili Google+ düğmesinin bir temsilini indirmesi istenir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinde mevcuttur.

İlgili kişi aynı zamanda Google+'da oturum açmışsa, Google, ilgili kişinin web sitemize yaptığı her çağrıda ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından veri sahibinin ilgili Google+ hesabına atanır.

İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birini etkinleştirir ve böylece bir Google+1 önerisi gönderirse, Google bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder. Google, veri sahibinin Google+1 önerisini saklar ve veri sahibi tarafından bu konuda kabul edilen hüküm ve koşullara uygun olarak kamuya açık hale getirir. Veri sahibi tarafından bu web sitesinde yapılan bir Google+1 önerisi, daha sonra veri sahibi tarafından kullanılan Google+1 hesabının adı ve bu hesapta saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte diğer Google hizmetlerinde, örneğin Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında, veri sahibinin Google hesabında veya başka yerlerde, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olarak saklanacak ve işlenecektir. Ayrıca Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google ayrıca bu kişisel bilgileri Google'ın çeşitli hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla kaydeder.

Google, Google+ düğmesi aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı anda Google+'da oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Google+ düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.

Kişisel verilerin Google'a aktarılması veri sahibi tarafından istenmiyorsa, web sitemizi aramadan önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir. Google'ın Google+1 butonuna ilişkin daha fazla rehberliği https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulunabilir.

10. LinkedIn'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, LinkedIn Corporation'ın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına olanak tanıyan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. LinkedIn'i 200'den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi kullanmaktadır. Bu, LinkedIn'i şu anda iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri yapmaktadır.

LinkedIn'in işletme şirketi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD'dir. ABD dışındaki gizlilik sorunları için LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda sorumludur.

Şirketin gizlilik politikası LinkedIn Ireland'ın gizlilik politikasına dayanmaktadır.

Bir LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) ile donatılmış olan web sitemizin her bir bireysel alımında, bu bileşen, veri sahibi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn'den bileşenin ilgili bir temsilini indirmesine neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://developer.linkedin.com/plugins adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak LinkedIn, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı zamanda LinkedIn'de oturum açmışsa LinkedIn, ilgili kişinin web sitemizi her arayışında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından veri sahibinin ilgili LinkedIn hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş bir LinkedIn düğmesini etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgileri veri sahibinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

LinkedIn, LinkedIn bileşeni aracılığıyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda LinkedIn'de oturum açmışsa; bu, veri sahibinin LinkedIn bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin LinkedIn'e aktarılması veri sahibi tarafından istenmiyorsa, web sitemizi çağırmadan önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinde e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefli reklamlar aboneliğinden çıkma ve reklam ayarlarını yönetme imkanı sunar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerezler ayarlayabilen iş ortakları kullanmaktadır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn'in geçerli gizlilik politikasına https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşılabilir. LinkedIn'in çerez politikası https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinde mevcuttur.

11. Twitter kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör bu web sitesine Twitter bileşenlerini entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların tweet olarak adlandırılan, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajlar yayınlayabildiği ve yayabildiği, çok dilli, halka açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara, Twitter'a kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından erişilebilir. Bununla birlikte, tweetler ilgili kullanıcının takipçileri olarak adlandırılan kişilere de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweetlerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtagler, bağlantılar veya retweetler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.

Twitter'ın işletme şirketi Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısının ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak Twitter'dan ilgili Twitter bileşeninin bir temsilini indirmesi sağlanır. Twitter butonları hakkında daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Twitter, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır. Twitter bileşeninin entegre edilmesinin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yaymasını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı anda Twitter'da oturum açmışsa Twitter, ilgili kişinin web sitemize yaptığı her çağrıda ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Twitter butonlarından birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veri ve bilgiler veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

Twitter, veri sahibinin Twitter kullanıcı hesabından veri ve bilgi alır.

Twitter, Twitter bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ziyaret ettiği sırada aynı anda Twitter'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgileri her zaman alır; bu, ilgili kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Twitter'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Twitter'ın geçerli veri koruma hükümlerine https://twitter.com/privacy?lang=de adresinden ulaşabilirsiniz.

12. Xing'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, Xing'in bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına olanak tanıyan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar Xing'de kendilerine ait kişisel bir profil oluşturabilirler. Şirketler, örneğin, şirket profilleri oluşturabilir veya Xing'de iş teklifleri yayınlayabilir.

Xing'in işletme şirketi XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Almanya'dır.

Denetleyici tarafından işletilen bu web sitesinin münferit sayfalarından biri çağrıldığında ve bir Xing bileşeni (Xing eklentisi) entegre edildiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Xing bileşeni tarafından otomatik olarak Xing'den ilgili Xing bileşeninin bir temsilini indirmesine neden olur. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://dev.xing.com/plugins adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Xing, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı anda Xing'de oturum açmışsa, Xing, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından veri sahibinin ilgili Xing hesabına atanır. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Xing düğmelerinden birini, örneğin "Paylaş" düğmesini etkinleştirirse, Xing bu bilgileri veri sahibinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Xing, Xing bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda Xing'de oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Xing bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Xing'e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Xing hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy adresinden erişilebilen gizlilik politikası, kişisel verilerin Xing tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Xing, https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresinde XING Paylaş düğmesi için gizlilik bildirimleri yayınlamıştır.

13. YouTube'un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör bu web sitesine YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları yine ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorumlamasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle hem eksiksiz film ve televizyon şovlarına hem de müzik videolarına, fragmanlara veya kullanıcıların kendileri tarafından yapılan videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube'un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD'dir. YouTube, LLC, Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'nin bir yan kuruluşudur.

Denetleyici tarafından işletilen bu web sitesinin münferit sayfalarından biri çağrıldığında ve bir YouTube bileşeni (YouTube videosu) entegre edildiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak YouTube'dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfayı çağırarak ilgili kişinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ziyaret ettiği sırada aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin YouTube ve Google'a aktarılması veri sahibi tarafından istenmiyorsa, web sitemizi çağırmadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde yer alan gizlilik politikası, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.

14. İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO 6 I lit. a DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin bir malın teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, işleme Madde 6 I lit. 6 I lit. b DS-GVO. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki sorular gibi sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimizin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme, Madde 6 I c DS-GVO'ya dayanmaktadır. 6 I lit. c DS-GVO. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme, Madde 6 I d DS-GV'ye dayanacaktır. 6 I lit. d DS-GVO.
Son olarak, işleme faaliyetleri Madde 6 I f DS-GVO'ya dayandırılabilir. 6 I lit. f DS-GVO. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatlerinin, temel hak ve özgürlüklerinin geçersiz kılınmaması koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatinin korunması için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işleme faaliyetlerine, Avrupa yasa koyucusu tarafından özellikle belirtilmiş olmaları nedeniyle tarafımızca izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR'nin 47. maddesinin ikinci cümlesi).

15. Kontrolör veya üçüncü bir tarafça işleme faaliyetinde gözetilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit. f DS-GVO'ya dayanıyorsa, meşru menfaatimiz tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütmektir.

16. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, ilgili veriler, sözleşmenin ifası veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmamaları koşuluyla rutin olarak silinecektir.

17. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmesel gereklilikler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye dayalı düzenlemelerden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildirmek isteriz.
Bir sözleşme yapmak için, bazen bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendisiyle bir sözleşme imzalaması durumunda veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir.
Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağını veri sahibine duruma göre açıklayacaktır.

18. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, aşağıdaki şekilde hareket eden DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH'nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur Harici Veri Koruma Görevlisi Bambergile işbirliği içinde BT ve veri koruma avukatı Christian Solmecke.

 

Gizlilik politikasına yapılan diğer eklemeler

SSL Şifreleme

Aktarım sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için HTTPS aracılığıyla en gelişmiş şifreleme yöntemlerini (ör. SSL) kullanıyoruz.

SSL şifreleme

İletişim formu

Herhangi bir sorunuzla ilgili olarak bizimle e-posta veya iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerseniz, sizinle iletişime geçmemiz için bize gönüllü onayınızı vermiş olursunuz. Bu amaçla geçerli bir e-posta adresi vermeniz gerekmektedir. Bu, talebin atanmasına ve daha sonra aynı şekilde yanıtlanmasına hizmet eder. Diğer verilerin sağlanması isteğe bağlıdır. Sağladığınız bilgiler, talebin işlenmesi ve olası takip soruları için saklanacaktır. Talebinizin tamamlanmasından sonra kişisel veriler otomatik olarak silinecektir.

Kod kütüphanelerinin kullanımı (Google Web Fonts)

İçeriğimizi tarayıcılar arasında doğru ve grafiksel olarak çekici bir şekilde görüntülemek için, Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) bu web sitesinde. Google Web Yazı Tipleri, çoklu yüklemeyi önlemek için tarayıcınızın önbelleğine aktarılır. Tarayıcı Google Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa veya erişimi engelliyorsa, içerik standart bir yazı tipinde görüntülenecektir.

Kod kütüphanelerinin veya yazı tipi kütüphanelerinin çağrılması otomatik olarak kütüphanenin operatörüyle bir bağlantıyı tetikler. İlgili kütüphanelerin operatörlerinin veri toplaması teorik olarak mümkündür - ancak şu anda bunun mümkün olup olmadığı ve muhtemelen hangi amaçlarla yapıldığı da belirsizdir.

Kütüphane operatörü Google'ın gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Haritalar Kullanımı

Bu web sitesi coğrafi bilgileri görsel olarak görüntülemek için Google Maps API kullanmaktadır. Google Haritalar kullanılırken, Google ayrıca ziyaretçilerin harita işlevlerini kullanımıyla ilgili verileri toplar, işler ve kullanır. Google tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi için şunları yapabilirsiniz Google gizlilik politikasına bakın. Gizlilik Merkezi'nde kişisel gizlilik ayarlarınızı da değiştirebilirsiniz.

Google ürünleriyle bağlantılı olarak kendi verilerinizi yönetmeye ilişkin ayrıntılı talimatlar için, lütfen buraya tıklayın.

Gizlilik politikamızdaki değişiklik

Bu gizlilik politikasını her zaman mevcut yasal gerekliliklere uyacak şekilde uyarlama veya gizlilik politikasındaki hizmetlerimizde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız, örneğin yeni hizmetler sunarken. Yeni gizlilik politikası bir sonraki ziyaretiniz için geçerli olacaktır.

Veri koruma görevlisine sorular

Veri koruma hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize bir e-posta yazın veya kuruluşumuzdaki veri korumadan sorumlu kişiyle doğrudan iletişime geçin: Daniel Kuhn

Gizlilik beyanı uzantısı şu şekilde oluşturulmuştur activeMind AG tarafından gizlilik bildirimi oluşturucu.

tr_TRTurkish