Πολιτική απορρήτου

Το www.contourtrace.com ο ιστότοπος ανήκει στην KUHN SOLUTIONS. Ως εκ τούτου, ο όρος ContourTrace μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ ως συνώνυμο του KUHN SOLUTIONS.

Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διοίκηση της KUHN SOLUTIONS. Η χρήση των σελίδων του διαδικτύου της KUHN SOLUTIONS είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της επιχείρησής μας μέσω της ιστοσελίδας μας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί αναγκαία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, θα λάβουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας που ισχύουν για την KUHN SOLUTIONS. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Η KUHN SOLUTIONS, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Παρ' όλα αυτά, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί πάντα να είναι ευάλωτες σε κινδύνους ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εγγυηθεί η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, όπως για παράδειγμα τηλεφωνικά.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της KUHN SOLUTIONS βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) κατά την έκδοση του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Η δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων"). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο των δεδομένων

  Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

  Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

 • ε) Προφίλ

  Η κατάρτιση προφίλ είναι κάθε είδος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την αλλαγή θέσης.

 • στ) Ψευδωνυμοποίηση

  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

 • η) Επεξεργαστής

  Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Αποδέκτης

  Ως αποδέκτης νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής ερευνητικής αποστολής βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

 • ι) Τρίτο μέρος

  Ως τρίτος νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • ια) Συναίνεση

  Συγκατάθεση είναι κάθε ελεύθερη δήλωση των επιθυμιών του για τη συγκεκριμένη περίπτωση με ενημερωμένο και σαφή τρόπο, υπό μορφή δήλωσης ή άλλης αδιαμφισβήτητης καταφατικής πράξης, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που έχουν χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

ΛΥΣΕΙΣ KUHN
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Γερμανία

Τηλ: +49 (0) 7531 717 24 12
E-mail: info@contourtrace.com
Δικτυακός τόπος: https://contourtrace.com/

3. Cookies

Οι ιστοσελίδες της KUHN SOLUTIONS χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πολλές σελίδες και διακομιστές στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο cookie ID. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στις σελίδες Διαδικτύου και στους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, η KUHN SOLUTIONS μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με βάση την αίσθηση του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, διότι αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που αποθηκεύεται στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα αντικείμενα που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω της κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι εφικτό σε όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να μην είναι πλήρως αξιοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος της KUHN SOLUTIONS συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες με κάθε κλήση του ιστότοπου από ένα υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Ενδέχεται να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα: (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας (ο λεγόμενος παραπομπός), (4) οι υπο-ιστοσελίδες που προσπελαύνονται μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας, (5) η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για την αποτροπή κινδύνου σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, η KUHN SOLUTIONS δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες (1) για την ορθή παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και της διαφήμισης για αυτά, (3) για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας και (4) για την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η KUHN SOLUTIONS αναλύει ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται αφενός, και αφετέρου, με στόχο την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας, για να διασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του δικτυακού τόπου

Ο ιστότοπος της KUHN SOLUTIONS περιέχει νομικές απαιτήσεις που επιτρέπουν τη γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας θα αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία κοινοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

6. Τακτική διαγραφή και δέσμευση προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή όπου προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό ή από άλλο νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης παύσει να ισχύει ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό Maker ή από άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, το οποίο του παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί γι' αυτό και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, ο Φορέας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Κανονισμού έχει χορηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • εφόσον είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής
  • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
  • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
  • εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται και το πεδίο εφαρμογής και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται επίσης να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή χωρίς καθυστέρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί ή τύχει άλλης επεξεργασίας για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 (1) DS-GVO και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) DS-GVO. 21 (2) DS-GVO.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 DS-GVO.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η KUHN SOLUTIONS, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα μεριμνήσει για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

  Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δημοσιοποιηθεί από την KUHN SOLUTIONS και η εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 17 παρ. 1 DS-GVO, η KUHN SOLUTIONS εφαρμόζει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για την αποζημίωση άλλων υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δημοσιεύθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, προκειμένου να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων ότι έχει ζητήσει από τους εν λόγω άλλους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψουν όλους τους συνδέσμους με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τα αντίγραφα ή τις αναπαραγωγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα μεριμνήσει για το αναγκαίο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η KUHN SOLUTIONS, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της KUHN SOLUTIONS θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο των δεδομένων σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

  Για να διεκδικήσει το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της KUHN SOLUTIONS.

 • ζ) Δικαίωμα εναντίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) ή στ) του DS-GVO. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

  Η KUHN SOLUTIONS δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν η KUHN SOLUTIONS επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην KUHN SOLUTIONS στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η KUHN SOLUTIONS δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται από την KUHN SOLUTIONS για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

  Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της KUHN SOLUTIONS ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

  Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά, εκτός εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη, ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το εν λόγω δίκαιο περιέχει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η KUHN SOLUTIONS εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει το υποκείμενο των δεδομένων συμμετοχή εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που του παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του Facebook

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που γενικά επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία.

Facebook Ireland Ltd.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Facebook να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του Facebook από το Facebook. Μια πλήρης επισκόπηση όλων των πρόσθετων στοιχείων του Facebook βρίσκεται στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο του Facebook και αντιστοιχίζονται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Like", ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει ένα σχόλιο, το Facebook αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Facebook, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο Facebook πριν από την κλήση του ιστοτόπου μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Facebook, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές που επιτρέπουν την παρεμπόδιση της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την παρεμπόδιση της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook.

9. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του Google+

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που γενικά επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Google+ είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Google+, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί Google+ να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου κουμπιού Google+ από την Google. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το Google+ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Google+, η Google αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το κουμπί Google+ και αποδίδονται από τη Google στον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Google+ που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας και υποβάλει έτσι μια σύσταση Google+1, η Google αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση Google+1 του υποκειμένου των δεδομένων και τη δημοσιοποιεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποδέχεται το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά. Μια σύσταση Google+1 που γίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία στη συνέχεια μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα του λογαριασμού Google+1 που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και η φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη σε αυτόν τον λογαριασμό, σε άλλες υπηρεσίες της Google, για παράδειγμα στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google, στον λογαριασμό Google του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλα μέρη, για παράδειγμα σε ιστότοπους ή σε σχέση με διαφημίσεις. Επιπλέον, η Google είναι σε θέση να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google. Η Google καταγράφει περαιτέρω αυτά τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών της Google.

Η Google λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του κουμπιού Google+ ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Google+ κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο κουμπί Google+ ή όχι.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Google, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο Google+ πριν από την επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Περαιτέρω οδηγίες της Google σχετικά με το κουμπί Google+1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του LinkedIn

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο Διαδίκτυο και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένα άτομα χρησιμοποιούν το LinkedIn σε περισσότερες από 200 χώρες. Αυτό καθιστά το LinkedIn σήμερα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για επαγγελματικές επαφές και έναν από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους στον κόσμο.

Η εταιρεία λειτουργίας της LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για θέματα απορρήτου εκτός των ΗΠΑ, υπεύθυνη είναι η LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Η πολιτική απορρήτου της εταιρείας βασίζεται στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn Ireland.

Με κάθε μεμονωμένη ανάκτηση του ιστότοπού μας, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ένα στοιχείο του LinkedIn (LinkedIn plug-in), το στοιχείο αυτό αναγκάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων να κατεβάσει μια αντίστοιχη αναπαράσταση του στοιχείου από το LinkedIn. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα του LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η LinkedIn λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο LinkedIn, το LinkedIn αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο LinkedIn και αποδίδονται από το LinkedIn στον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα κουμπί LinkedIn που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το LinkedIn αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το LinkedIn λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου LinkedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο LinkedIn κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο LinkedIn ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο LinkedIn, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο LinkedIn πριν από την κλήση του ιστοτόπου μας.

Το LinkedIn προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα SMS και τις στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης των ρυθμίσεων των διαφημίσεων στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Η LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως οι Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua και Lotame, οι οποίοι ενδέχεται να τοποθετούν cookies. Αυτά τα cookies μπορούν να απορριφθούν στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η πολιτική cookie της LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του Twitter

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν τα λεγόμενα tweets, δηλαδή σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε, ακόμη και από άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Twitter. Ωστόσο, τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtags, συνδέσμων ή retweets.

Η λειτουργούσα εταιρεία του Twitter είναι η Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Twitter να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Twitter από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Σκοπός της ενσωμάτωσης του συστατικού Twitter είναι να δώσουμε στους χρήστες μας τη δυνατότητα να διαδώσουν το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, να καταστήσουμε γνωστό τον παρόντα ιστότοπο στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twitter, το Twitter αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Twitter και αντιστοιχίζονται από το Twitter στον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο θα αντιστοιχιστούν στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το Twitter.

Το Twitter λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες από το λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων.

Το Twitter λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twitter κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Twitter, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας το λογαριασμό του στο Twitter πριν από την κλήση του ιστότοπού μας.

Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του Xing

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του Xing σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Xing είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο Διαδίκτυο και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό τους προφίλ στο Xing. Οι εταιρείες μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν εταιρικά προφίλ ή να δημοσιεύσουν προσφορές εργασίας στο Xing.

Η εταιρεία λειτουργίας της Xing είναι η XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (Xing plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Xing να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Xing από το Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα Xing μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://dev.xing.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Xing λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Xing, το Xing αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Xing και αντιστοιχίζονται από το Xing στον αντίστοιχο λογαριασμό Xing του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Κοινοποίηση", το Xing αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Xing του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η Xing λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Xing ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Xing ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Xing, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Xing πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται από την Xing, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.xing.com/privacy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Xing. Επιπλέον, η Xing έχει δημοσιεύσει ανακοινώσεις απορρήτου για το κουμπί XING Share στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και την εφαρμογή του YouTube

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν, επίσης δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι' αυτό και μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατή η πρόσβαση τόσο σε ολοκληρωμένες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκπομπές όσο και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι χρήστες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μια από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες για το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/de/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google λαμβάνουν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων, καλώντας μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο του YouTube. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και τη Google και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα βίντεο του YouTube ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και τη Google, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αυτή αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο YouTube πριν από την κλήση του ιστοτόπου μας.

Η πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται από το YouTube, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από το YouTube και τη Google.

14. Νομική βάση της επεξεργασίας

Art. 6 I lit. a DS-GVO χρησιμεύει στην εταιρεία μας ως νομική βάση για τις πράξεις επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλης υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 4 του ν. 6 I lit. b DS-GVO. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιες πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση με την οποία καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 4 του ν. 6 I lit. c DS-GVO. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστεί αναγκαία για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στις εγκαταστάσεις μας και, ως εκ τούτου, το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης ασθενείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 I lit. d DS-GVO.
Τέλος, οι πράξεις μεταποίησης θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού. 6 I lit. f DS-GVO. Οι πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτή τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες πράξεις επεξεργασίας μας επιτρέπονται ιδίως επειδή αναφέρονται ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Εν προκειμένω, έκρινε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, δεύτερη πρόταση του ΓΚΠΔ).

15. Νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. f DS-GVO, το έννομο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή της επιχείρησής μας προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων μας και των μετόχων μας.

16. Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα θα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

17. Νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις για την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης- υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- πιθανές συνέπειες της μη παροχής.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται ενίοτε από το νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό εταίρο).
Προκειμένου να συνάψουμε μια σύμβαση, μπορεί μερικές φορές να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα εάν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα σήμαινε ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να συναφθεί.
Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλός μας θα εξηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά περίπτωση εάν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιες θα ήταν οι συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

18. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τον δημιουργό της δήλωσης προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία ενεργεί ως Εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Bamberg, σε συνεργασία με το Δικηγόρος πληροφορικής και προστασίας δεδομένων Christian Solmecke.

 

Περαιτέρω προσθήκες στην πολιτική απορρήτου

Κρυπτογράφηση SSL

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Κρυπτογράφηση SSL

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας για ερωτήσεις οποιουδήποτε είδους, μας δίνετε την εθελοντική συγκατάθεσή σας για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό εξυπηρετεί την ανάθεση του αιτήματος και την επακόλουθη απάντηση σε αυτό. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματος και για ενδεχόμενες επακόλουθες ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα.

Χρήση βιβλιοθηκών σεναρίων (Google Web Fonts)

Προκειμένου να προβάλλουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλους τους φυλλομετρητές, χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες σεναρίων και γραμματοσειρών, όπως η Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι γραμματοσειρές Google Web Fonts μεταφέρονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να αποφευχθεί η πολλαπλή φόρτωση. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Google Web Fonts ή εμποδίζει την πρόσβαση, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται με μια τυπική γραμματοσειρά.

Η κλήση βιβλιοθηκών σεναρίων ή γραμματοσειρών ενεργοποιεί αυτόματα μια σύνδεση με τον χειριστή της βιβλιοθήκης. Είναι θεωρητικά δυνατό - αλλά προς το παρόν επίσης ασαφές αν και ενδεχομένως για ποιους σκοπούς - οι χειριστές των αντίστοιχων βιβλιοθηκών να συλλέγουν δεδομένα.

Η πολιτική απορρήτου του διαχειριστή της βιβλιοθήκης Google μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.google.com/policies/privacy/

Χρήση των Χαρτών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Maps API για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών χάρτη από τους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google, μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις απορρήτου στο Κέντρο απορρήτου.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των δικών σας δεδομένων σε σχέση με τα προϊόντα της Google, κάντε κλικ εδώ.

Αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου έτσι ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην πολιτική απορρήτου, π.χ. όταν εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Η νέα πολιτική απορρήτου θα ισχύει τότε για την επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας: Daniel Kuhn

Η επέκταση της δήλωσης απορρήτου δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας γεννήτρια δήλωσης απορρήτου από την activeMind AG.

elGreek