Zásady ochrany osobních údajů

Na stránkách www.contourtrace.com webové stránky patří společnosti KUHN SOLUTIONS. Proto je termín ContourTrace lze použít také jako synonymum pro KUHN SOLUTIONS.

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti KUHN SOLUTIONS mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti KUHN SOLUTIONS je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost KUHN SOLUTIONS. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost KUHN SOLUTIONS jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto může být internetový přenos dat vždy náchylný k bezpečnostním rizikům, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti KUHN SOLUTIONS vychází z pojmů, které používá evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) při vydávání nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení o ochraně osobních údajů). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, nebo ne, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce nebo osoba odpovědná za zpracování

  Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu.

 • j) Třetí strana

  Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný projev vůle v konkrétním případě, a to informovaným a jednoznačným způsobem, ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Název a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

KUHN SOLUTIONS
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Německo

Tel: +49 (0) 7531 717 24 12
E-mail: info@contourtrace.com
Webové stránky: https://contourtrace.com/

3. Soubory cookie

Internetové stránky společnosti KUHN SOLUTIONS používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému.

Četné internetové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Pomocí souborů cookie může společnost KUHN SOLUTIONS poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Například uživatel webových stránek, které používají soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webových stránek znovu zadávat své přístupové údaje, protože o to se postará webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti KUHN SOLUTIONS shromažďují řadu obecných údajů a informací při každém vyvolání webových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost KUHN SOLUTIONS nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení potřebných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost KUHN SOLUTIONS na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace, na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku zajišťuje optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti KUHN SOLUTIONS obsahují zákonné náležitosti, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů předá správci dobrovolně, budou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

6. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením Maker nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

7. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli od správce bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Kromě toho evropská směrnice a nařízení přiznaly subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.
  • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
  • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.
  • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

  Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo obdržet informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má subjekt údajů právo s ohledem na účely zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
  • Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 ODST. 2 DS-GVO.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 DS-GVO.

  Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností KUHN SOLUTIONS, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti KUHN SOLUTIONS zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

  Pokud osobní údaje zveřejnila společnost KUHN SOLUTIONS a naše společnost jako správce podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO, provede společnost KUHN SOLUTIONS přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby nahradila jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informovala subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo kopií či replikací osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti KUHN SOLUTIONS v jednotlivých případech zajistí nezbytné.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle evropských směrnic a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností KUHN SOLUTIONS, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti KUHN SOLUTIONS zařídí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznávají evropské směrnice a nařízení, získat osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a pokud se zpracování provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných fyzických osob.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti KUHN SOLUTIONS.

 • g) Právo vznést námitku

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost KUHN SOLUTIONS nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud společnost KUHN SOLUTIONS zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To se vztahuje i na profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti KUHN SOLUTIONS námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost KUHN SOLUTIONS již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost KUHN SOLUTIONS pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 nařízení o ochraně osobních údajů, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti KUHN SOLUTIONS nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

  Subjekt údajů může uplatnit právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

  Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a toto právo obsahuje vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, KUHN SOLUTIONS provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

8. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a aplikace Facebooku

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům komunikovat a vzájemně komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem osobních údajů, pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Facebook Ireland Ltd.

Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem, na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Facebooku, aby si stáhl reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Úplný přehled všech zásuvných modulů Facebooku naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook poznatky o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Facebooku; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů takové předání těchto informací Facebooku nepřeje, může předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého účtu na Facebooku odhlásí.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit předávání údajů společnosti Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

9. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání služby Google+

Správce integroval tlačítko Google+ jako součást této webové stránky. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem, na které je integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušným tlačítkem Google+ ke stažení zobrazení příslušného tlačítka Google+ od společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Podrobnější informace o službě Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen do služby Google+, společnost Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, a to při každém volání subjektu údajů na naše webové stránky a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje tlačítko Google+ a společnost Google je přiřazuje k příslušnému účtu Google+ subjektu údajů.

Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a odešle tak doporučení na Google+1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje. Google uloží doporučení subjektu údajů na Google+1 a zveřejní je v souladu s podmínkami, které subjekt údajů v této souvislosti přijal. Doporučení Google+1 provedené subjektem údajů na této webové stránce bude následně uloženo a zpracováno spolu s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaného subjektem údajů a fotografie uložená v tomto účtu, v dalších službách Google, například ve výsledcích vyhledávače Google, v účtu Google subjektu údajů nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamou. Kromě toho může společnost Google propojit návštěvu této webové stránky s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Společnost Google tyto osobní údaje dále zaznamenává za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb společnosti Google.

Google vždy obdrží prostřednictvím tlačítka Google+ informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen do Google+; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na tlačítko Google+, či nikoli.

Pokud si subjekt údajů předání osobních údajů společnosti Google nepřeje, může tomuto předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další pokyny společnosti Google týkající se tlačítka Google+1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání sítě LinkedIn

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje navazovat kontakty se stávajícími obchodními partnery a navazovat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. Díky tomu je LinkedIn v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za otázky ochrany osobních údajů mimo USA odpovídá LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti vycházejí ze zásad ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn Ireland.

Při každém jednotlivém načtení našich webových stránek, které jsou vybaveny komponentou LinkedIn (LinkedIn plug-in), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný subjektem údajů stáhne odpovídající reprezentaci komponenty z LinkedIn. Další informace o pluginech LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává LinkedIn poznatky o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta LinkedIn a LinkedIn je přiřazuje k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, přiřadí LinkedIn tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn vždy obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu LinkedIn klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů takové předání těchto informací do sítě LinkedIn nepřeje, může předání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého účtu LinkedIn odhlásí.

LinkedIn nabízí možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a spravovat nastavení reklam na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn dále využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání Twitteru

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. tweety, tj. krátké zprávy omezené na 280 znaků. K těmto krátkým zprávám má přístup kdokoli, včetně osob, které nejsou na Twitteru registrovány. Tweety se však zobrazují také tzv. followerům příslušného uživatele. Sledující jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety daného uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem, na které je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Twitteru stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Twitteru z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter lze nalézt na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického postupu získává Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům šířit obsah těchto webových stránek, zviditelnit tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje při každém volání subjektu údajů na naše webové stránky a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Twitteru a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Twitteru. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitteru subjektu údajů a uloženy a zpracovány společností Twitter.

Twitter získává údaje a informace z uživatelského účtu Twitter subjektu údajů.

Společnost Twitter vždy obdrží prostřednictvím komponenty Twitter informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Twitter; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Twitter klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány na Twitter, může předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého účtu na Twitteru odhlásí.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter jsou k dispozici na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání služby Xing

Správce má na této webové stránce integrované součásti služby Xing. Xing je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje navázat spojení se stávajícími obchodními kontakty a navazovat nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na Xingu vytvořit svůj osobní profil. Společnosti mohou na Xing například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky práce.

Provozní společností společnosti Xing je XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.

Kdykoli je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem, na které je integrována komponenta Xing (Xing plug-in), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Xing stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Xing ze služby Xing. Další informace o zásuvných modulech Xing naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Xing informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen ke službě Xing, společnost Xing rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Xing a přiřazuje je k příslušnému účtu Xing subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Sdílet", přiřadí Xing tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Xing subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Xing vždy obdrží prostřednictvím komponenty Xing informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen do Xing současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Xing klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány službě Xing, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu Xing.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Xing, které jsou k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Xing. Společnost Xing dále zveřejnila oznámení o ochraně osobních údajů pro tlačítko XING Share na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání služby YouTube

Správce má na této webové stránce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, rovněž bezplatně. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné jak kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební klipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kdykoli je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou YouTube stáhnout z YouTube zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil, a to tak, že vyvolá podstránku, která obsahuje video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na YouTube; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si subjekt údajů takové předávání těchto informací YouTube a Googlu nepřeje, může tomuto předávání zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek ze svého účtu YouTube odhlásí.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

14. Právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je nezbytné zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech se zpracování osobních údajů může stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO.
Zpracovatelské operace by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, druhá věta GDPR).

15. Oprávněné zájmy na zpracování sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem vedení naší obchodní činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

16. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby budou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

17. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi).
Pro uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena.
Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů v každém jednotlivém případě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

18. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů Bamberg, ve spolupráci s Právník v oblasti IT a ochrany osobních údajů Christian Solmecke.

 

Další doplnění zásad ochrany osobních údajů

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Šifrování SSL

Kontaktní formulář

Pokud se na nás obrátíte e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře s jakýmikoliv dotazy, dáváte nám svůj dobrovolný souhlas pro účely kontaktování. Pro tento účel je nutné uvést platnou e-mailovou adresu. Ta slouží k přiřazení požadavku a následné odpovědi na něj. Poskytnutí dalších údajů je nepovinné. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy za účelem vyřízení žádosti a pro případné další dotazy. Po vyřízení vaší žádosti budou osobní údaje automaticky vymazány.

Použití knihoven skriptů (Google Web Fonts)

Pro správné a graficky atraktivní zobrazení našeho obsahu v různých prohlížečích používáme knihovny skriptů a fontů, jako jsou Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) na těchto webových stránkách. Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Web Fonts nebo znemožňuje přístup, bude obsah zobrazen standardním písmem.

Volání knihoven skriptů nebo fontů automaticky vyvolá spojení s provozovatelem knihovny. Teoreticky je možné - ale v současné době také není jasné, zda a případně za jakým účelem - že operátoři příslušných knihoven shromažďují data.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Používání Map Google

Tyto webové stránky používají rozhraní Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Map Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o tom, jak návštěvníci používají mapové funkce. Další informace o zpracování dat společností Google můžete získat na adrese viz zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. V Centru ochrany osobních údajů můžete také změnit osobní nastavení soukromí.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google., klikněte prosím zde.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.

Otázky na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci: Daniel Kuhn

Rozšíření prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno pomocí generátor prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti activeMind AG.

cs_CZCzech