Adatvédelmi irányelvek

A www.contourtrace.com weboldal a KUHN SOLUTIONS tulajdonában van. Ezért a kifejezés ContourTrace itt a KUHN SOLUTIONS szinonimájaként is használható.

Nagyon örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésének. A KUHN SOLUTIONS vezetősége számára az adatvédelem különösen fontos. A KUHN SOLUTIONS internetes oldalainak használata személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban egy érintett a weboldalunkon keresztül a vállalkozásunk speciális szolgáltatásait kívánja igénybe venni, személyes adatok feldolgozása válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalap az ilyen feldolgozásra, akkor általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozása mindig az általános adatvédelmi rendelettel és a KUHN SOLUTIONS-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban történik. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak jogaikról.

A KUHN SOLUTIONS, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Mindazonáltal az internetes adatátvitel mindig ki van téve biztonsági kockázatoknak, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon keresztül is továbbítsa nekünk.

1. Fogalommeghatározások

A KUHN SOLUTIONS adatvédelmi nyilatkozata az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) által az adatvédelmi rendelet (adatvédelmi rendelet) kiadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében előzetesen szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

 • b) Az érintett

  Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozzák azok jövőbeli feldolgozását.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan típusa, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll, hogy egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat értékeljen, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy annak változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 • f) Álnévtelenítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tartják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy

  Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy a tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i) Címzett

  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel vagy amellyel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kaphatnak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél: az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett jogosultak a személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  Hozzájárulásnak minősül az adott esetre vonatkozó kívánságának tájékozott és egyértelmű módon, nyilatkozat vagy bármely más egyértelmű megerősítő aktus formájában történő önkéntes kinyilvánítása, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében az adatkezelő:

KUHN SOLUTIONS
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Németország

Tel: +49 (0) 7531 717 24 12
E-mail: info@contourtrace.com
Honlap: https://contourtrace.com/

3. Sütik

A KUHN SOLUTIONS internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző segítségével a számítógépes rendszerben tárolnak.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie ID a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelynek segítségével az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetes böngésző az egyedi cookie-azonosító segítségével felismerhető és azonosítható.

A sütik használatával a KUHN SOLUTIONS felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szempontjából optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, mint már említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára internetes oldalunk használatát. Például a cookie-kat használó weboldal felhasználójának nem kell minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, újra megadni a hozzáférési adatait, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie kezeli. Egy másik példa egy online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy süti segítségével megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális bevásárlókosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalunk általi beállítását, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden elterjedt internetes böngészőprogramban lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A KUHN SOLUTIONS weboldala egy sor általános adatot és információt gyűjt a weboldal minden egyes, az érintett vagy automatizált rendszer által történő meghívásával. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tároljuk. A következő adatok gyűjthetők: (1) a használt böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer a weboldalunkra lép (ún. referrer), (4) a weboldalunkon a hozzáférési rendszeren keresztül a weboldalon keresztül elért alweboldalak, (5) a weboldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereink elleni támadások esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a KUHN SOLUTIONS nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) a weboldalunk tartalmának helyes megjelenítéséhez, (2) a weboldalunk tartalmának és az erre vonatkozó hirdetések optimalizálásához, (3) az informatikai rendszereink és a weboldalunk technológiájának hosszú távú működéséhez, valamint (4) a bűnüldöző szervek számára a bűnüldözéshez szükséges információkat biztosítson kibertámadás esetén. Ezért a KUHN SOLUTIONS egyrészt az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat elemzi, másrészt a vállalkozásunk adatvédelmének és adatbiztonságának növelése érdekében, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsuk. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A KUHN SOLUTIONS honlapja olyan jogi követelményeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha egy érintett e-mailben vagy egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy a vele való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezen személyes adatok harmadik félnek történő továbbítására nem kerül sor.

6. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más, az adatkezelőre vonatkozó törvényi vagy rendeleti szabályozás előírja.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az európai irányelv és a döntéshozó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

7. Az érintett jogai

 • a) A megerősítéshez való jog

  Az európai irányelv és rendelet által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván a megerősítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és rendelet által biztosított jogával élve bármikor díjmentesen tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, valamint az adatok másolatát. Ezen túlmenően az európai irányelv és rendelet szerve az érintett számára hozzáférést biztosított a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljai
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében
  • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog, vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog fennállása.
  • a felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog megléte
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik: Az adatok eredetére vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatályáról és tervezett hatásairól az érintettre nézve.

  Az érintett jogosult továbbá arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, az érintett jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett személy élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő egyik alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden, a személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van az európai irányelv és rendelet által biztosított azon joghoz, hogy kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Az érintettnek joga van továbbá - az adatkezelés céljait figyelembe véve - kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár kiegészítő nyilatkozat útján is.

  Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden érintettnek joga van az európai irányelv és rendelet által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon dolgozták fel, amelyhez már nem szükségesek.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az Art. DS-GVO 21. cikkének (1) bekezdése ellen, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a DS-GVO 21. cikke (1) bekezdése alapján. DS-GVO 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE ELLEN.
  • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.
  • A személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • A személyes adatokat a DS-GVO 8. cikkének (1) bekezdése alapján nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a KUHN SOLUTIONS által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A KUHN SOLUTIONS alkalmazottja haladéktalanul intézkedik a törlési kérelem teljesítéséről.

  Ha a személyes adatokat a KUHN SOLUTIONS nyilvánosságra hozta, és vállalatunk, mint adatkezelő a KUHN SOLUTIONS és a KUHN SOLUTIONS által a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 4. cikk (1) bekezdése alapján. 17 bek. 1 DS-GVO alapján, a KUHN SOLUTIONS ésszerű intézkedéseket - beleértve a technikai intézkedéseket is - hajt végre a többi adatkezelőnek a nyilvánosságra hozott személyes adatok kezeléséért való kártalanítása érdekében, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit, annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintettet arról, hogy az érintett kérte a többi adatkezelőtől a személyes adatokra mutató valamennyi hivatkozás vagy a személyes adatok másolatának vagy másolatának törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges. A KUHN SOLUTIONS alkalmazottja egyedi esetekben intézkedik a szükséges intézkedésekről.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai irányelvek és rendeletek alapján az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • A személyes adatok pontosságát az érintett egy olyan időtartamig vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett a KUHN SOLUTIONS által tárolt személyes adatok korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A KUHN SOLUTIONS alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai irányelvek és rendeletek által biztosított, rá vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges.

  Ezen túlmenően az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy kérje a személyes adatoknak az egyik adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a KUHN SOLUTIONS bármely alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozási jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai irányelvek és rendeletek által biztosított, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a DS-GVO 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A KUHN SOLUTIONS a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

  Ha a KUHN SOLUTIONS közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen célú személyes adatok feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a KUHN SOLUTIONS-nál a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, a KUHN SOLUTIONS a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat ilyen célokra.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a KUHN SOLUTIONS által tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy az adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet a KUHN SOLUTIONS bármely alkalmazottjával vagy más alkalmazottjával. Az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 2002/58/EK irányelvtől eltérően a tiltakozáshoz való jogát technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal is gyakorolhatja.

  Az érintett gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogot technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

  A személyes adatok kezelésével érintett minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és rendelet által biztosított joga legyen ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, kivéve, ha a döntés (1 ) szükséges a szerződéskötéshez, vagy az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi, és ez a jog megfelelő intézkedéseket tartalmaz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, a KUHN SOLUTIONS megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, amelyek magukban foglalják legalább az érintettnek az adatkezelő részéről történő részvételéhez, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

  Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált döntésekkel kapcsolatos jogait, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • i) A hozzájárulás visszavonásához való jog az adatvédelmi törvény értelmében

  Az európai irányelv és rendelet által biztosított bármely, a személyes adatok feldolgozásában érintett személynek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

8. Adatvédelmi szabályzat a Facebook használatáról és alkalmazásáról

Az adatkezelő a Facebook vállalat elemeit integrálta ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok megosztásának platformjaként, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook többek között lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezelője, ha az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Facebook Ireland Ltd.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyeken egy Facebook-összetevő (Facebook-csatlakozó) került integrálásra, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészőjét az adott Facebook-összetevő automatikusan felszólítja, hogy töltse le a Facebookról a megfelelő Facebook-összetevő ábrázolását. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE weboldalon. E technikai eljárás keretében a Facebook tudomást szerez arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook az érintett által a weboldalunk minden egyes meglátogatásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a Facebook komponens gyűjti össze, és a Facebook hozzárendeli az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Facebook gombok egyikét, például a "Tetszik" gombot, vagy ha az érintett hozzászólást tesz, a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig kap információt a Facebook komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookba a weboldalunk meglátogatásakor; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezen információk Facebooknak történő továbbítását, akkor az érintett megakadályozhatja a továbbítást azzal, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintettek magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok Facebooknak történő továbbításának megakadályozását. Az ilyen alkalmazásokat az érintett használhatja a Facebooknak történő adattovábbítás megakadályozására.

9. Adatvédelmi szabályzat a Google+ használatáról és alkalmazásáról

A vezérlő integrálta a Google+ gombot, mint a weboldal egyik összetevőjét. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és virtuális térben érintkezzenek. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok megosztásának platformjaként, illetve lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati vonatkozású információkat adjon meg. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a privát profilok létrehozását, a fényképek feltöltését és a barátkéréseken keresztül történő kapcsolatépítést.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldalának minden egyes meghívásakor, amelyre Google+ gombot integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan felszólítást kap az adott Google+ gomb által, hogy töltse le a Google-tól a megfelelő Google+ gombot. E technikai folyamat részeként a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg. A Google+-ról részletesebb információ a https://developers.google.com/+/ oldalon érhető el.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ szolgáltatásba, a Google az érintett által a weboldalunkra történő minden egyes látogatásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Google+ gomb gyűjti, és a Google hozzárendeli az érintett Google+ fiókjához.

Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Google+ gombok egyikét, és ezáltal Google+1 ajánlást küld, a Google ezt az információt az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett Google+1 ajánlását, és az érintett által e tekintetben elfogadott feltételeknek megfelelően nyilvánosan elérhetővé teszi azt. Az érintett által ezen a weboldalon tett Google+1 ajánlás a későbbiekben más személyes adatokkal - például az érintett által használt Google+1 fiók nevével és az ebben a fiókban tárolt fotóval - együtt kerül tárolásra és feldolgozásra a Google egyéb szolgáltatásaiban, például a Google keresőmotor keresési eredményeiben, az érintett Google-fiókjában vagy más helyeken, például weboldalakon vagy hirdetésekkel kapcsolatban. Továbbá a Google képes összekapcsolni a weboldal látogatását a Google által tárolt egyéb személyes adatokkal. A Google ezeket a személyes adatokat a Google különböző szolgáltatásainak javítása vagy optimalizálása céljából rögzíti tovább.

A Google a Google+ gombon keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meglátogatásakor egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ rendszerbe; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Google+ gombra vagy sem.

Ha az érintett nem kívánja a személyes adatok továbbítását a Google-nak, megakadályozhatja az adattovábbítást azzal, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik Google+ fiókjából.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók. A Google további útmutatása a Google+1 gombra vonatkozóan a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen található.

10. A LinkedIn használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő a LinkedIn Corporation összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek meglévő üzleti kapcsolataikkal és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. Több mint 400 millió regisztrált személy használja a LinkedInt több mint 200 országban. Ezzel a LinkedIn jelenleg az üzleti kapcsolatok legnagyobb platformja és a világ egyik leglátogatottabb weboldala.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívüli adatvédelmi kérdésekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, felelős.

A vállalat adatvédelmi irányelvei a LinkedIn Ireland adatvédelmi irányelvein alapulnak.

A LinkedIn komponenssel (LinkedIn plug-in) ellátott weboldalunk minden egyes lekérdezésével ez a komponens arra készteti az érintett által használt böngészőt, hogy letöltse a komponens megfelelő ábrázolását a LinkedIn-től. A LinkedIn beépülő modulokkal kapcsolatos további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai eljárás részeként a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn az érintett által a weboldalunk minden egyes meglátogatásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a LinkedIn komponens gyűjti össze, és a LinkedIn hozzárendeli az érintett megfelelő LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkon integrált LinkedIn gombot, a LinkedIn ezt az információt az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához rendeli és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be a weboldalunk meglátogatásakor; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn komponensre vagy sem. Ha az érintett nem kívánja ezen információk LinkedIn felé történő továbbítását, akkor a weboldalunk felkeresése előtt LinkedIn-fiókjából való kijelentkezéssel megakadályozhatja a továbbítást.

A LinkedIn lehetőséget biztosít az e-mail üzenetekről, SMS-üzenetekről és célzott hirdetésekről való leiratkozásra, valamint a hirdetési beállítások kezelésére a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon. A LinkedIn továbbá olyan partnereket használ, mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, amelyek cookie-kat helyezhetnek el. Az ilyen cookie-kat a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen lehet elutasítani. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen érhetők el. A LinkedIn cookie-irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhetők el.

11. Adatvédelmi szabályzat a Twitter használatáról és alkalmazásáról

A vezérlő a Twitter elemeit integrálta ezen a weboldalon. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan elérhető mikroblog-szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett tweeteket, azaz 280 karakterre korlátozott rövid üzeneteket tehetnek közzé és terjeszthetnek. Ezekhez a rövid üzenetekhez bárki hozzáférhet, beleértve azokat is, akik nem regisztráltak a Twitteren. A tweetek azonban az adott felhasználó úgynevezett követői számára is megjelennek. A követők olyan más Twitter-felhasználók, akik követik a felhasználó tweetjeit. A Twitter lehetővé teszi továbbá, hogy hashtagek, linkek vagy retweetek segítségével széles közönséget szólítsanak meg.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyeken egy Twitter-komponens (Twitter-gomb) van integrálva, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző az adott Twitter-komponens által automatikusan arra kényszerül, hogy letöltse a Twitterről a megfelelő Twitter-komponens ábrázolását. A Twitter gombokról további információk a https://about.twitter.com/de/resources/buttons oldalon találhatók. E technikai eljárás keretében a Twitter tudomást szerez arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg. A Twitter komponens integrálásának célja, hogy lehetővé tegyük felhasználóink számára a weboldal tartalmának terjesztését, a weboldal megismertetését a digitális világban és látogatóink számának növelését.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Twitterbe, a Twitter az érintett által a weboldalunkra történő minden egyes látogatásakor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja. Ezt az információt a Twitter komponens gyűjti össze, és a Twitter hozzárendeli az érintett adott Twitter-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Twitter gombok egyikét, az így továbbított adatok és információk az érintett személyes Twitter felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre, és a Twitter tárolja és feldolgozza azokat.

A Twitter adatokat és információkat kap az érintett Twitter felhasználói fiókjából.

A Twitter a Twitter komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meglátogatásakor egyidejűleg be van jelentkezve a Twitterbe; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Twitter komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a Twitter felé, akkor megakadályozhatja a továbbítást azzal, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Twitter-fiókjából.

A Twitter alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://twitter.com/privacy?lang=de oldalon érhetők el.

12. A Xing használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A vezérlő a Xing összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A Xing egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek meglévő üzleti kapcsolataikkal és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. Az egyes felhasználók személyes profilt hozhatnak létre magukról a Xing-en. A vállalatok például vállalati profilokat hozhatnak létre vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xing-en.

A Xing üzemeltetője a XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Németország.

Amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalát hívják fel, amelyre Xing-komponenst (Xing plug-in) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngésző az adott Xing-komponens által automatikusan arra készteti az érintettet, hogy letöltse a megfelelő Xing-komponens ábrázolását a Xing-től. A Xing beépülő modulokról további információk a https://dev.xing.com/plugins oldalon találhatók. E technikai eljárás részeként a Xing tudomást szerez arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Xingbe, a Xing minden egyes alkalommal, amikor az érintett a weboldalunkat meglátogatja, és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Xing komponens gyűjti össze, és a Xing hozzárendeli az érintett megfelelő Xing-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Xing gombok egyikét, például a "Megosztás" gombot, a Xing ezt az információt az érintett személyes Xing felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Xing mindig kap információt a Xing komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a Xingbe; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Xing komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a Xinghez továbbításra kerüljön, akkor megakadályozhatja a továbbítást azzal, hogy a weboldalunkra való belépés előtt kijelentkezik a Xing-fiókjából.

A Xing által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a https://www.xing.com/privacy címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Xing általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. A Xing továbbá adatvédelmi tájékoztatót tett közzé a XING Megosztás gombra vonatkozóan a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection címen.

13. Adatvédelmi szabályzat a YouTube használatáról és alkalmazásáról

A vezérlő a YouTube összetevőit integrálta a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétevőinek, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, és más felhasználóknak, hogy azokat megtekintsék, értékeljék és kommentálják, szintén ingyenesen. A YouTube minden típusú videó közzétételét lehetővé teszi, ezért az internetes portálon keresztül teljes film- és televíziós műsorok, de akár zenei videók, trailerek vagy a felhasználók által készített videók is elérhetők.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan egyedi oldalát hívják fel, amelyre egy YouTube-összetevőt (YouTube-videót) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngészőt az adott YouTube-összetevő automatikusan arra készteti, hogy letöltse a YouTube-ról a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolását. A YouTube-ról további információk a https://www.youtube.com/yt/about/de/ oldalon találhatók. E technikai eljárás keretében a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy az érintett a YouTube-videót tartalmazó aloldal meghívásával felismeri, hogy a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendeli.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra a weboldalunk meglátogatásakor; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a YouTube és a Google felé továbbításra kerüljön, akkor az érintett megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

14. A feldolgozás jogalapja

Art. A DS-GVO 6. I. lit. a) pontja jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan feldolgozási műveletekhez, amelyek során hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az áruk szállításához vagy más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, az adatkezelés alapja az Art. DS-GVO 6. I. lit. b) pontja alapján történik. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések esetében. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely miatt személyes adatok feldolgozása válik szükségessé, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás alapja a Art. DS-GVO 6 I lit. c) pontja alapján történik. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés alapja az Art. DS-GVO 6. I. lit. d) pontja alapján.
Végül, a feldolgozási műveletek alapulhatnak az Art. DS-GVO 6. I. f) pontja alapján. Azok az adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének második mondata).

15. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által az adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6. cikkének I. f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk folytatása valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében.

16. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időtartam lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

17. A személyes adatok megadására vonatkozó jogi vagy szerződéses követelmények; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a megadás elmaradásának lehetséges következményei.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása néha törvényi előírás (pl. adóügyi előírások) vagy szerződéses előírásokból (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet.
Szerződés megkötése érdekében néha szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket aztán nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződést nem lehetne megkötni.
Mielőtt az érintett megadná személyes adatait, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamelyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon elmagyarázza az érintettnek, hogy a személyes adatok megadása törvény vagy szerződés alapján kötelező-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, és milyen következményei lennének a személyes adatok meg nem adásának.

18. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozat-generátora hozta létre, amely a következőként jár el Külső adatvédelmi tisztviselő Bamberg, együttműködve a Christian Solmecke informatikai és adatvédelmi ügyvéd.

 

Az adatvédelmi szabályzat további kiegészítései

SSL titkosítás

Az adatok biztonságának védelme érdekében az adatátvitel során a legkorszerűbb titkosítási módszereket (pl. SSL) használjuk HTTPS-en keresztül.

SSL titkosítás

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha bármilyen kérdéssel kapcsolatban e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon lép velünk kapcsolatba, Ön önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. Ehhez szükséges egy érvényes e-mail cím megadása. Ez a kérés hozzárendelését és az arra történő későbbi válaszadást szolgálja. További adatok megadása nem kötelező. Az Ön által megadott adatokat a kérés feldolgozása és az esetleges utólagos kérdések céljából tároljuk. A kérés teljesítését követően a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Script könyvtárak használata (Google Web Fonts)

Annak érdekében, hogy tartalmunkat helyesen és grafikailag tetszetős módon jelenítsük meg a böngészőkben, szkriptkönyvtárakat és betűtípus-könyvtárakat használunk, mint például a Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) ezen a weboldalon. A Google webes betűtípusok a többszöri betöltés elkerülése érdekében a böngésző gyorsítótárába kerülnek. Ha a böngésző nem támogatja a Google Webes betűtípusokat, vagy megakadályozza a hozzáférést, a tartalom normál betűtípussal jelenik meg.

A szkriptkönyvtárak vagy betűtípuskönyvtárak hívása automatikusan kapcsolatot indít a könyvtár üzemeltetőjével. Elméletileg lehetséges - de jelenleg nem világos, hogy a megfelelő könyvtárak üzemeltetői gyűjtenek-e adatokat, és esetleg milyen célból.

A könyvtárat üzemeltető Google adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://www.google.com/policies/privacy/

A Google Maps használata

Ez a weboldal a Google Maps API-t használja a földrajzi információk vizuális megjelenítéséhez. A Google Maps használata során a Google adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ fel a látogatók térképfunkciók használatáról. A Google által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további információkért a következőket teheti meg lásd a Google adatvédelmi szabályzatát. Ott az Adatvédelmi központban módosíthatja személyes adatvédelmi beállításait is.

A Google-termékekkel kapcsolatos saját adatainak kezelésére vonatkozó részletes útmutatásért, kérjük kattintson ide.

Adatvédelmi szabályzatunk módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi szabályzatot úgy alakítsuk át, hogy az mindig megfeleljen az aktuális jogi követelményeknek, vagy hogy az adatvédelmi szabályzatban a szolgáltatásainkat érintő változtatásokat hajtsunk végre, például új szolgáltatások bevezetésekor. Az új adatvédelmi irányelvek ezután a következő látogatásakor lesznek érvényesek.

Az adatvédelmi tisztviselőhöz intézett kérdések

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk egy e-mailt, vagy forduljon közvetlenül a szervezetünkben az adatvédelemért felelős személyhez: Daniel Kuhn

Az adatvédelmi nyilatkozat bővítményt a az activeMind AG által generált adatvédelmi nyilatkozat.

hu_HUHungarian