Polityka prywatności

Na stronie www.contourtrace.com Strona internetowa należy do firmy KUHN SOLUTIONS. Dlatego też termin ContourTrace może być również używany tutaj jako synonim KUHN SOLUTIONS.

Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa firmy KUHN SOLUTIONS. Korzystanie ze stron internetowych firmy KUHN SOLUTIONS jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w firmie KUHN SOLUTIONS. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

SOLUTIONS KUHN, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na zagrożenia bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych firmy KUHN SOLUTIONS opiera się na terminach stosowanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (Data Protection Regulation). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania danych

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Kontroler lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

  Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda to każde dobrowolne wskazanie swojej woli w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, oznacza swoją zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

ROZWIĄZANIA KUHN
Daniel Kuhn
Raitenaugasse 6
78462 Konstanz
Niemcy

Tel: +49 (0) 7531/8042269
E-mail: info@contourtrace.com
Strona internetowa: https://contourtrace.com/

3. Cookies

Strony internetowe firmy KUHN SOLUTIONS wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są składane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi cookie można rozpoznać i zidentyfikować konkretną przeglądarkę internetową.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies, KUHN SOLUTIONS może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, na rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ zajmuje się tym strona internetowa i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni możliwe do wykorzystania.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy KUHN SOLUTIONS gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez podmiot danych lub system automatyczny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być zbierane następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma KUHN SOLUTIONS nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy dla nich, (3) do zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego SOLUTIONS KUHN analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa SOLUTIONS KUHN zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych kontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną zapisane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z podmiotem danych. Nie dochodzi do ujawnienia tych danych osobowych osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy przewiduje to dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez europejską dyrektywę i rozporządzenie Makera lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto organ dyrektywy i rozporządzenia europejskiego przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania danych
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

  Ponadto podmiot danych ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do takich celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 (2) DS-GVO.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych przez KUHN SOLUTIONS, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik KUHN SOLUTIONS zorganizuje natychmiastową realizację wniosku o usunięcie danych.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez SOLUTIONS KUHN, a nasza firma jako administrator danych na podstawie art. 17 Para. 1 DS-GVO, KUHN SOLUTIONS wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, aby zrekompensować innym administratorom danych przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania osoby, której dane dotyczą, że zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik SOLUTIONS KUHN załatwi niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez KUHN SOLUTIONS, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik KUHN SOLUTIONS zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane mu przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie, do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone przez podmiot danych administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem firmy KUHN SOLUTIONS.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

  SOLUTIONS KUHN nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli KUHN SOLUTIONS przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi KUHN SOLUTIONS sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, KUHN SOLUTIONS nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez KUHN SOLUTIONS do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem KUHN SOLUTIONS lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia, lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych oraz jego prawnie uzasadnione interesy, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, KUHN SOLUTIONS wdraża odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania ze strony administratora danych, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

8. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania serwisu Facebook

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Facebook Ireland Ltd.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza podmiot danych.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym wywołaniu naszej witryny przez osobę, której dotyczą dane, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana na Facebooku; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie życzy sobie takiego przekazywania informacji do Facebooka, może ona zapobiec temu przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie przesyłania danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

9. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google+

Kontroler zintegrował przycisk Google+ jako element na tej stronie internetowej. Google+ jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Google+ jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni przycisk Google+ o pobranie z Google reprezentacji odpowiedniego przycisku Google+. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza podmiot danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ dostępne są na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym połączeniu z naszą witryną przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym przekaże rekomendację Google+1, Google przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje dalej te dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje za pośrednictwem przycisku Google+ informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana w Google+; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy nie.

Jeśli przekazanie danych osobowych do Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona zapobiec temu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania serwisu LinkedIn

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną prywatności poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności firmy oparta jest na polityce prywatności LinkedIn Ireland.

Przy każdym indywidualnym pobraniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Dalsze informacje na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli podmiot danych aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje za pośrednictwem elementu LinkedIn informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na element LinkedIn, czy nie. Jeśli przekazanie tych informacji do LinkedIn nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może ona zapobiec przekazaniu tych informacji, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta ponadto z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Twittera

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej elementy serwisu Twitter. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, także dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwrócenie się do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki lub retweety.

Firmą operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni element Twittera, aby pobrać z Twittera reprezentację odpowiedniego elementu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje wiedzę o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym połączeniu z naszą stroną internetową przez osobę, której dotyczą dane, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera podmiotu danych i będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter otrzymuje dane i informacje z konta użytkownika Twittera należącego do podmiotu danych.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeżeli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Xing

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój osobisty profil na Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

W każdym przypadku wywołania jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Xing, aby pobrać z Xing reprezentację odpowiedniego komponentu Xing. Dalsze informacje na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Udostępnij", Xing przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing osoby, której dotyczą dane, i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest zalogowana w Xing w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Xing, dostępna pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował informacje o ochronie prywatności dla przycisku XING Share pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania YouTube

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej elementy serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Firmą operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

W każdym przypadku wywołania jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, poprzez wywołanie podstrony zawierającej film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana w YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie życzy sobie takiego przekazywania informacji do YouTube i Google, może ona zapobiec przekazywaniu informacji, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

14. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, przez które przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ na naszym terenie wypadkowi i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO.
Wreszcie, operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął on na stanowisku, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

15. Uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

16. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte, o ile nie będą już potrzebne do wykonania umowy lub jej rozpoczęcia.

17. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest niekiedy wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy).
W celu zawarcia umowy może być czasami konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na przykład podmiot danych jest zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nim umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

18. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza deklaracja ochrony danych została stworzona przez generator deklaracji ochrony danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Bamberg, we współpracy z Prawnik ds. IT i ochrony danych Christian Solmecke.

 

Dalsze uzupełnienia polityki prywatności

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Szyfrowanie SSL

Formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego w sprawie jakichkolwiek pytań, udzielasz nam dobrowolnej zgody na to, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail. Służy to przyporządkowaniu zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Po zakończeniu zapytania dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Wykorzystanie bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

W celu poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach, korzystamy z bibliotek skryptów oraz bibliotek czcionek, takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) na tej stronie. Czcionki Google Web Fonts są przekazywane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie powoduje połączenie z operatorem danej biblioteki. Jest teoretycznie możliwe - ale obecnie również niejasne, czy i ewentualnie w jakim celu - że operatorzy odpowiednich bibliotek zbierają dane.

Polityka prywatności operatora biblioteki - firmy Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps firma Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania przez odwiedzających z funkcji map. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać zobacz politykę prywatności Google. Tam też możesz zmienić swoje osobiste ustawienia prywatności w Centrum Prywatności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w połączeniu z produktami Google, proszę kliknąć tutaj.

Zmiana w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa lub do wprowadzania zmian w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie wówczas obowiązywać podczas Twojej kolejnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji: Daniel Kuhn

Rozszerzenie oświadczenia o ochronie prywatności zostało stworzone przy użyciu oświadczenie o ochronie prywatności generowane przez activeMind AG.

pl_PLPolish