Integritetspolicy

The www.contourtrace.com webbplatsen tillhör KUHN SOLUTIONS. Därför kan begreppet ContourTrace kan också användas här som en synonym till KUHN SOLUTIONS.

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskyddet har särskilt hög prioritet för KUHN SOLUTIONS ledning. Användningen av KUHN SOLUTIONSs webbsidor är möjlig utan angivande av personuppgifter. Om en registrerad person dock vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för denna behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för KUHN SOLUTIONS. Genom denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

KUHN SOLUTIONS har i egenskap av registeransvarig genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan internetbaserade dataöverföringar alltid vara sårbara för säkerhetsrisker, så att absolut skydd inte kan garanteras. Därför kan varje registrerad person fritt överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

1. Definitioner

KUHN SOLUTIONS dataskyddsdeklaration bygger på de villkor som Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) använde när han utfärdade dataskyddsförordningen (dataskyddsförordningen). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten samt för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder bland annat följande termer i denna integritetspolicy:

 • a) Personuppgifter

  Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Registrerad person

  Registrerad person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

 • c) Bearbetning

  Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som vidtas med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

  Den personuppgiftsansvarige eller den person som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) Processor

  Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 • i) Mottagare

  Mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det rör sig om en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

 • j) Tredje part

  Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Med samtycke avses varje fritt uttalad önskan i det specifika fallet på ett informerat och otvetydigt sätt, i form av ett uttalande eller någon annan otvetydig bekräftande handling genom vilken den registrerade anger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

KUHN LÖSNINGAR
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Tyskland

Tel: +49 (0) 7531 717 24 12
E-post: info@contourtrace.com
Webbplats: https://contourtrace.com/

3. Cookies

KUHN SOLUTIONS webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som registreras och lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifiering av cookien. Det består av en teckensträng som gör att webbsidor och servrar kan kopplas till den webbläsare där cookien har lagrats. Detta gör det möjligt för de besökta webbsidorna och servrarna att skilja den registrerades webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan KUHN SOLUTIONS erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookieinställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i enlighet med användaren. Cookies gör det möjligt för oss, som redan nämnts, att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstuppgifter på nytt varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom detta hanteras av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan för en kundvagn i en nätbutik. Nätbutiken kommer ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts på vår webbplats genom en lämplig inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent motsätta sig att cookies sätts. Dessutom kan redan lagda cookies när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

På KUHN SOLUTIONS webbplats samlas en rad allmänna uppgifter och information in i samband med att en registrerad person eller ett automatiserat system använder webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverns loggfiler. Följande uppgifter kan samlas in: (1) vilka typer och versioner av webbläsare som används, (2) vilket operativsystem som används av det system som använder sig av den som gör åtkomst, (3) från vilken webbplats som ett system som gör åtkomst till vår webbplats kommer till vår webbplats (s.k. referrer), (4) vilka underwebbplatser som nås via ett system som gör åtkomst till vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) den Internetleverantör som det system som gör åtkomst till webbplatsen har och (8) andra liknande uppgifter och information som tjänar till att avvärja faror vid angrepp på våra informationstekniska system.

När KUHN SOLUTIONS använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar KUHN SOLUTIONS inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information (1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för dessa, (3) för att säkerställa att våra informationstekniska system och tekniken på vår webbplats fungerar på lång sikt, och (4) för att ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar KUHN SOLUTIONS å ena sidan anonymt insamlad data och information och å andra sidan, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från de personuppgifter som lämnas av den registrerade.

5. Möjlighet till kontakt via webbplatsen

KUHN SOLUTIONS webbplats innehåller rättsliga krav som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, liksom direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad person kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller genom att använda ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som den registrerade överfört automatiskt. Sådana personuppgifter som en registrerad person frivilligt överfört till den registeransvarige kommer att lagras för att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

6. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller när så föreskrivs i EU:s direktiv och förordning eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om lagringsändamålet upphör att gälla eller om en lagringstid som föreskrivs i EU:s direktiv och förordning Maker eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

7. Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad person har enligt EU:s direktiv och förordning rätt att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas. Om den registrerade vill utöva denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • b) Rätt till tillgång

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s direktiv och förordning rätt att när som helst avgiftsfritt få information om de personuppgifter som finns lagrade om honom eller henne och en kopia av denna information från den registeransvarige. Dessutom har det europeiska direktivet och förordningen organet gett den registrerade tillgång till följande information:

  • ändamålen med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas.
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
  • Om möjligt, den planerade varaktigheten för hur länge personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet.
  • Förekomsten av en rätt att få rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem, eller att få begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling, eller en rätt att invända mot sådan behandling.
  • Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung.
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

  Dessutom har den registrerade rätt att få information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

  Om den registrerade vill utöva denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s direktiv och förordning rätt att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Den registrerade har dessutom rätt att, med hänsyn till syftet med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring.

  Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

  Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt EU:s direktiv och förordning att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter som rör honom eller henne raderade utan dröjsmål, om någon av följande grunder är tillämplig och om behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för sådana ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med art. 21.1 DS-GVO och det inte finns några mer än så legitima skäl för behandlingen, eller om den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 DS-GVO och det inte finns några mer än så legitima skäl för behandlingen, eller om den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 DS-GVO. 21.2 DS-GVO.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionens eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i DS-GVO.

  Om ett av de ovan nämnda skälen är tillämpliga och en registrerad person vill begära att de personuppgifter som KUHN SOLUTIONS har lagrat ska raderas, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på KUHN SOLUTIONS kommer att se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av KUHN SOLUTIONS, och vårt företag i egenskap av registeransvarig i enlighet med art. 17 Para. 1 DS-GVO, ska KUHN SOLUTIONS genomföra rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att kompensera andra personuppgiftsansvariga för behandlingen av de offentliggjorda personuppgifterna, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera den registrerade om att han eller hon har begärt att dessa andra personuppgiftsansvariga ska radera alla kopplingar till personuppgifterna eller kopior eller repliker av personuppgifterna, såvida inte behandlingen är nödvändig. Den anställde hos KUHN SOLUTIONS kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, enligt EU:s direktiv och förordningar, att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen om ett av följande villkor är uppfyllda:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syfte, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det är ännu inte klart om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

  Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda och en registrerad person vill begära begränsning av de personuppgifter som lagras av KUHN SOLUTIONS, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på KUHN SOLUTIONS kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje registrerad person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s direktiv och förordningar rätt att få tillgång till de personuppgifter om honom eller henne som den registrerade har lämnat till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och att behandlingen sker på automatisk väg, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige.

  När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i dataskyddsförordningen ska han eller hon dessutom ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter negativt.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos KUHN SOLUTIONS.

 • g) Rätt till invändningar

  Varje registrerad person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne på grundval av artikel 6.1 e eller f i DS-GVO, av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation, enligt de europeiska direktiven och förordningarna. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  KUHN SOLUTIONS ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om KUHN SOLUTIONS behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade motsätter sig KUHN SOLUTIONS behandling för direkt marknadsföring kommer KUHN SOLUTIONS inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt att av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne som utförs av KUHN SOLUTIONS för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

  För att utöva rätten till invändningar kan den registrerade direkt kontakta en anställd hos KUHN SOLUTIONS eller en annan anställd. Den registrerade har också rätt att, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att göra invändningar med hjälp av automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

  Den registrerade kan utöva sin rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering.

  Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, enligt EU:s direktiv och förordning, att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå, eller fullgörandet av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, och denna lag innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska KUHN SOLUTIONS vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, vilket åtminstone omfattar rätten att få den registrerades medverkan från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill utöva sina rättigheter i fråga om automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s direktiv och förordning rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

  Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

8. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Facebook

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som i allmänhet gör det möjligt för användarna att kommunicera och interagera med varandra i ett virtuellt rum. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att dela åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av sociala nätverk att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk via vänförfrågningar, bland annat.

Facebooks operativa bolag är Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den personuppgiftsansvarige, om den registrerade bor utanför USA eller Kanada, är Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Facebook Ireland Ltd.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive Facebook-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Facebook-komponent från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Facebook kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker vid varje uppringning av vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade aktiverar en av de Facebook-knappar som är integrerade på vår webbplats, t.ex. knappen "Gilla", eller om den registrerade lämnar en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook när han/hon ringer upp vår webbplats, oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan han eller hon öppnar vår webbplats.

Facebooks datapolicy, som finns på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, innehåller information om Facebooks insamling, behandling och användning av personuppgifter. Den förklarar också vilka inställningsmöjligheter Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns det olika applikationer som gör det möjligt att undertrycka dataöverföringen till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att förhindra dataöverföring till Facebook.

9. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google+

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en gemenskap online som i allmänhet gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt rum. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att dela åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av sociala nätverk att skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk via vänförfrågningar, bland andra funktioner.

Det operativa företaget för Google+ är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Google+-knapp har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive Google+-knapp att ladda ner en representation av motsvarande Google+-knapp från Google. Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Google+ känner Google igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker vid varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Google+-knappen och tilldelas av Google till den registrerades respektive Google+-konto.

Om den registrerade aktiverar en av Google+-knapparna på vår webbplats och på så sätt skickar en Google+1-rekommendation, tilldelar Google denna information till den registrerades personliga Google+-konto och lagrar dessa personuppgifter. Google lagrar den registrerades Google+1-rekommendation och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade har godkänt i detta avseende. En Google+1-rekommendation som den registrerade gör på denna webbplats kommer därefter att lagras och behandlas tillsammans med andra personuppgifter, till exempel namnet på det Google+1-konto som den registrerade använder och fotot som sparats på detta konto, i andra Google-tjänster, till exempel i sökmotorresultaten i Googles sökmotor, i den registrerades Google-konto eller på andra ställen, till exempel på webbplatser eller i samband med annonser. Dessutom kan Google koppla samman besöket på denna webbplats med andra personuppgifter som Google lagrar. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera Googles olika tjänster.

Google får alltid information via Google+-knappen om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Google+ när han/hon ringer upp vår webbplats, oavsett om den registrerade klickar på Google+-knappen eller inte.

Om den registrerade inte vill att personuppgifter ska överföras till Google kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Google+-konto innan han eller hon går till vår webbplats.

Mer information och Googles gällande sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligare vägledning från Google om Google+1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Integritetspolicy för användning och tillämpning av LinkedIn

Den registeransvarige har integrerat komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta sig till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder. Detta gör LinkedIn för närvarande till den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

LinkedIns operativa bolag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. För integritetsfrågor utanför USA ansvarar LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Företagets sekretesspolicy bygger på LinkedIn Irlands sekretesspolicy.

Vid varje enskild sökning på vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denna komponent den webbläsare som används av den registrerade att ladda ner en motsvarande representation av komponenten från LinkedIn. Ytterligare information om LinkedIn-plugins finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av detta tekniska förfarande får LinkedIn kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn känner LinkedIn igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker vid varje uppringning av vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och tilldelas av LinkedIn till den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade aktiverar en LinkedIn-knapp som är integrerad på vår webbplats tilldelar LinkedIn denna information till den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

LinkedIn får alltid information via LinkedIn-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn när han/hon ringer upp vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den registrerade inte önskar en sådan överföring av denna information till LinkedIn kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan han eller hon öppnar vår webbplats.

LinkedIn erbjuder möjligheten att avregistrera sig från e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser samt att hantera annonsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder dessutom partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Twitter

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användarna kan publicera och sprida så kallade tweets, dvs. korta meddelanden med högst 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, även för personer som inte är registrerade hos Twitter. Tweets visas dock även för den berörda användarens så kallade följare. Följare är andra Twitteranvändare som följer en användares tweets. Twitter gör det dessutom möjligt att vända sig till en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Twitter drivs av Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, får webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive Twitter-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Twitter-komponent från Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Twitter kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Syftet med att integrera Twitterkomponenten är att göra det möjligt för våra användare att sprida innehållet på denna webbplats, att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att öka vårt antal besökare.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Twitter känner Twitter igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas av Twitter till den registrerades Twitter-konto. Om den registrerade aktiverar en av de Twitterknappar som är integrerade på vår webbplats, kommer de uppgifter och den information som överförs på detta sätt att tilldelas den registrerades personliga Twitter-konto och lagras och behandlas av Twitter.

Twitter tar emot uppgifter och information från den registrerades Twitter-användarkonto.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Twitter när han/hon ringer upp vår webbplats, oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Twitter kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan han eller hon öppnar vår webbplats.

Twitters tillämpliga bestämmelser om dataskydd finns på https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Xing

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från Xing på denna webbplats. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att komma i kontakt med befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. Enskilda användare kan skapa en personlig profil av sig själva på Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera platsannonser på Xing.

Xing:s operativa bolag är XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

När en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige anropas och på vilken en Xing-komponent (Xing-plugin) har integrerats, får webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive Xing-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Xing-komponent från Xing. Ytterligare information om Xing-plugins finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av detta tekniska förfarande får Xing kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Xing samtidigt känner Xing igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade ringer upp vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas av Xing till den registrerades Xing-konto. Om den registrerade aktiverar en av de Xing-knappar som är integrerade på vår webbplats, till exempel knappen "Dela", tilldelar Xing denna information till den registrerades personliga Xing-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Xing får alltid information via Xing-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad i Xing samtidigt som han/hon ringer upp vår webbplats, oavsett om den registrerade klickar på Xing-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Xing kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Xing-konto innan han eller hon öppnar vår webbplats.

Den sekretesspolicy som Xing har publicerat och som finns tillgänglig på https://www.xing.com/privacy innehåller information om Xings insamling, behandling och användning av personuppgifter. Dessutom har Xing publicerat sekretessmeddelanden för XING Share-knappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Integritetspolicy för användning och tillämpning av YouTube

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en videoportal på Internet som gör det möjligt för videoutgivare att lägga upp videoklipp gratis och andra användare att se, betygsätta och kommentera dem, också gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videoklipp, varför både kompletta film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor som användarna själva gjort kan nås via internetportalen.

YouTubes operatörsbolag är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

När en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige anropas och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, får webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker genom att ringa upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas den registrerades YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube när han/hon ringer upp vår webbplats, oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna överföring av informationen till YouTube och Google ska ske, kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han eller hon öppnar vår webbplats.

I den sekretesspolicy som YouTube har publicerat och som finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ finns information om hur YouTube och Google samlar in, behandlar och använder personuppgifter.

14. Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6 I lit. a DS-GVO tjänar vårt företag som rättslig grund för behandlingar där vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket till exempel är fallet med behandlingar som är nödvändiga för en leverans av varor eller tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, grundar sig behandlingen på Art. 6 I lit. b DS-GVO. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som gör att en behandling av personuppgifter blir nödvändig, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c DS-GVO. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda vitala intressen för den registrerade eller en annan fysisk person. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra vitala uppgifter därför måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 I lit. d DS-GVO.
Slutligen kan bearbetningen baseras på artikel. 6 I lit. f DS-GVO. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de uttryckligen nämndes av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg den att ett legitimt intresse kan antas föreligga om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47, andra meningen i GDPR).

15. Legitima intressen i behandlingen som den registeransvarige eller en tredje part har.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f DS-GVO är vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet för att främja välbefinnandet hos alla våra anställda och våra aktieägare.

16. Varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras.

Kriteriet för hur länge personuppgifterna lagras är den lagstadgade lagringsperioden. Efter att perioden har löpt ut kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet.

17. Rättsliga eller avtalsmässiga krav på att tillhandahålla personuppgifterna; nödvändighet för att ingå avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla uppgifterna.

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter ibland krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern).
För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt att en registrerad person lämnar personuppgifter till oss som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att lämna personuppgifter till oss om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte tillhandahålls skulle det innebära att avtalet med den registrerade inte kan ingås.
Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår anställde kommer att förklara för den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenserna skulle bli om personuppgifterna inte tillhandahölls.

18. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsdeklaration har skapats av generatören för dataskyddsdeklarationen DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som agerar i egenskap av Externt dataskyddsombud Bamberg, i samarbete med Advokat inom IT och dataskydd Christian Solmecke.

 

Ytterligare tillägg till sekretesspolicyn

SSL-kryptering

För att skydda dina uppgifter under överföringen använder vi moderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

SSL-kryptering

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär för att ställa frågor av något slag ger du oss ditt frivilliga samtycke för att vi ska kunna kontakta dig. För detta ändamål är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress. Detta tjänar till att tilldela förfrågan och det efterföljande svaret på denna. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter. De uppgifter som du lämnar kommer att lagras för att behandla begäran och för eventuella uppföljningsfrågor. När din begäran har slutförts kommer personuppgifterna att raderas automatiskt.

Användning av skriptbibliotek (Google Web Fonts)

För att vårt innehåll ska kunna visas korrekt och på ett grafiskt tilltalande sätt i alla webbläsare använder vi skriptbibliotek och bibliotek för teckensnitt som Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) på denna webbplats. Google Web Fonts överförs till webbläsarens cacheminne för att undvika flera laddningar. Om webbläsaren inte har stöd för Google Web Fonts eller förhindrar åtkomst kommer innehållet att visas i ett standardtypsnitt.

Om du anropar skriptbibliotek eller bibliotek för teckensnitt startar du automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart om och eventuellt i vilket syfte - att operatörer av motsvarande bibliotek samlar in uppgifter.

Biblioteksoperatören Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/policies/privacy/

Användning av Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. När Google Maps används samlar Google också in, bearbetar och använder data om besökarnas användning av kartfunktionerna. Om du vill ha mer information om Googles databehandling kan du se Googles sekretesspolicy. Där kan du också ändra dina personliga sekretessinställningar i sekretesscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna uppgifter i samband med Googles produkterklicka här.

Ändring av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna integritetspolicy så att den alltid överensstämmer med de aktuella rättsliga kraven eller att genomföra ändringar av våra tjänster i integritetspolicyn, t.ex. när nya tjänster införs. Den nya integritetspolicyn gäller då vid ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd kan du skriva ett e-postmeddelande till oss eller kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation direkt: Daniel Kuhn

Tillägget till sekretesspolicyn skapades med hjälp av Integritetspolicy generator av activeMind AG.

sv_SESwedish